Ειδική αναγνώριση Ο.Π.

12Α. Για σκοπούς ειδικής αναγνώρισης Ο.Π., η Α.Ε.Α. ακολουθεί τη διαδικασία και εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.