Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Οδηγία και Διορθωτικά 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με τις ζώνες συχνότητας που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα» (EE L 196 της 17.7.1987 σ. 0085, EE. L 207 της 29.7.1987 σ. 0031, EE. L 265 της 16.9.1987 σ. 0015),

(β) «Οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα» (EE L 310 της 9.11.1990 σ. 0028 - 0029),

(γ) «Οδηγία 91/287/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τη ζώνη συχνοτήτων που πρέπει να οριστεί για τη συντονισμένη εγκατάσταση ψηφιακών ευρωπαϊκών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα (EE L 144 της 8.6.1991 σ. 0045),

(δ) Απόφαση αριθ. 710/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 1997 για συντονισμένη μέθοδο χορήγησης αδειών στον τομέα των δορυφορικών προσωπικών επικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κοινότητα (EE L 105 της 23.4.1997 σ. 0004),

(ε) «Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με το κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» (EE L 117 της 7.5.1997, σ. 15),

(στ) «Οδηγία 99/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τη συντονισμένη εισαγωγή συστήματος τρίτης γενεάς κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (UMTS) στην Κοινότητα» (EE. L 017 της 22.1.1999 σ. 0001),

(ζ) «Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών» (EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10),

«Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της oδηγίας 1999/5/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002.

ΜΕΡΟΣ I ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» ή «εξουσιοδότηση» [Διαγράφηκε]·

«αδειούχος» [Διαγράφηκε]·

«αεροσκάφος» σημαίνει μηχάνημα που μπορεί να επιτυγχάνει τη στήριξη στην ατμόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα διάφορες από αυτές που προέρχονται από την επιφάνεια της γης·

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διεργασία αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και αφορούν τον ραδιοεξοπλισμό·

«αποθεματοποίηση φάσματος» (spectrum hoarding) σημαίνει την απόκτηση ή τη διατήρηση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, πέραν αυτού που απαιτείται για να εξυπηρετήσει τεχνικές ανάγκες ενός εξουσιοδοτημένου δικτύου/συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

«Απόφαση» σημαίνει Κανονισμό που εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε δυνάμει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου·

«ατομικό δικαίωμα χρήσης» σημαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου από το Διευθυντή, η οποία -

(α) Δυνατό να συμπληρώνει γενική εξουσιοδότηση,

(β) παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση σχετικά με τη χρήση ραδιοσυχνότητας ή τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης, και

(γ) αφορά δικαιώματα τα οποία δεν δύνανται να ασκηθούν από τον ενδιαφερόμενο προτού ληφθεί σχετική προς τούτο απόφαση του Διευθυντή·

«γενική εξουσιοδότηση» σημαίνει εξουσιοδότηση, η οποία-

(α) Χορηγείται από το Διευθυντή και αφορά πρόσωπα ή τάξη ή ομάδα προσώπων, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτήν, χωρίς να εξασφαλίσουν συγκεκριμένη απόφαση προς τούτο από το Διευθυντή· και

(β) αφορά στη χρήση ραδιοσυχνότητας, χωρίς, κατά την κρίση του Διευθυντή, να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης επιβλαβούς παρεμβολής· και

(γ) δυνατό να υπόκειται σε εγγραφή.

«δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύου·

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει τη προσφορά ραδιοεξοπλισμού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει  την πρώτη φορά κατά την οποία ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην ενωσιακή αγορά·

«διανομέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό στην αγορά·

«Διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

«δικαίωμα χρήσης» ή «εξουσιοδότηση» σημαίνει εξουσιοδότηση είτε υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης είτε δια της χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004.

«ειδική άδεια» [Διαγράφηκε]·

«εισαγωγέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγει στην ενωσιακή αγορά ραδιοεξοπλισμό προερχόμενο από τρίτη χώρα·

«ενδιαφερόμενη επιχείρηση» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει ραδιοσυχνότητα·

«εξουσιοδοτημένη επιχείρηση» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«εξουσιοδοτώ» σημαίνει εξουσιοδοτώ είτε υπό μορφή  γενικής εξουσιοδότησης είτε δια της χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης·

«επιβλαβής παρεμβολή» σημαίνει παρεμβολή η οποία θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή η οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβαθμίζει σοβαρά, εμποδίζει ή επανειλημμένα διακόπτει μια ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004·

«ζώνη ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει μέρος του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ δύο περιοριστικών συχνοτήτων·

«ηλεκτρομαγνητική ενέργεια» σημαίνει την ενέργεια η οποία είτε-

(i) χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση μηνυμάτων, ήχου ή οπτικών εικόνων, είτε τα μηνύματα, ο ήχος ή οι εικόνες λαμβάνονται πράγματι από οποιοδήποτε πρόσωπο είτε όχι, ή για την ενεργοποίηση ή τον έλεγχο μηχανημάτων, παιχνιδιών ή προϊόντων είτε

(ii) χρησιμοποιείται σε σχέση με τον καθορισμό θέσης, κατεύθυνσης ή απόστασης ή για την απόκτηση πληροφοριών, αναφορικά με την παρουσία, απουσία, θέση ή κίνηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή οποιωνδήποτε αντικειμένων οποιασδήποτε κατηγορίας·

«ηλεκτρονική επικοινωνία» σημαίνει την εκπομπή, μεταφορά ή λήψη σημάτων, κειμένων, εικόνων, ήχου ή δεδομένων, είτε μέσω καλωδιακού, ερτζιανού, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση του ραδιοεξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον τελικό χρήστη·

«Κανονισμός» σημαίνει Κανονισμό που εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου∙

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή του επαγγέλματος του·

«κατανομή φάσματος» σημαίνει τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης ζώνης ραδιοσυχνοτήτων προς χρήση από μια ή περισσότερες ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπό καθορισμένους όρους ή παραμέτρους·

«κατασκευαστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ραδιοεξοπλισμό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ραδιοεξοπλισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διοχετεύει στην αγορά τον εξοπλισμό αυτόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

«κατηγορία εξοπλισμού» σημαίνει κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριμένους τύπους συσκευών που θεωρούνται παρόμοιες, βάσει του παρόντος Νόμου, και οι οποίες δυνατό να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εξοπλισμού·

«κλάση ραδιοεξοπλισμού» σημαίνει την κλάση που προσδιορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και τις ραδιοεπαφές εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο ραδιοεξοπλισμός.

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει οργανισμό που δύναται δυνάμει του άρθρου 45(3) να εκτελεί εγκύρως για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου διαδικασία εκτίμησης της συμμορφώσεως ραδιοεξοπλισμού με ουσιώδεις απαιτήσεις·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«Κυβερνητική Υπηρεσία» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει-

(α) Υπηρεσία της Δημοκρατίας η οποία δεν υπάγεται σε Υπουργείο,

(β) υπηρεσία της Δημοκρατίας η οποία είναι ανεξάρτητη δυνάμει του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου,

(γ) τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας, και

(δ) τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας,

αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

«μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος» σημαίνει την ενσύρματη, καλωδιακή, ασύρματη ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος που προορίζεται για λήψη από το κοινό·

«οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα·

«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης» σημαίνει τον οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

«ουσιώδεις απαιτήσεις» σημαίνει τις ουσιώδεις απαιτήσεις ραδιοεξοπλισμού που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου·

«Παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο·

«πλοίο» περιλαμβάνει κάθε περιγραφή σκάφους που χρησιμοποιείται στη ναυσιπλοΐα, το οποίο δεν προωθείται με χειρονακτικά μέσα, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πλοίο το οποίο λειτουργεί νόμιμα για σκοπούς εθνικής άμυνας-

«ραδιοεξοπλισμός» σημαίνει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού·

«ραδιοεξοπλισμός μόνο λήψης» [Διαγράφηκε]·

«ραδιοδιεπαφή» σημαίνει προδιαγραφή της ρυθμιζόμενης χρήσης του ραδιοφάσματος·

«ραδιοεπικοινωνία» σημαίνει την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων·

«ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία» σημαίνει ραδιοϋπηρεσία που διεξάγεται από ραδιοερασιτέχνες, για διάφορους σκοπούς επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης επιχειρήσεων ανακούφισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, και η οποία δεν αποτελεί υπηρεσία έκτακτης ανάγκης-

«ραδιοερασιτεχνικός σταθμός» σημαίνει σταθμό, ο οποίος αποτελείται από ένα ή περισσότερους πομπούς και δέκτες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κεραίας και οποιωνδήποτε άλλων συσκευών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, και ο οποίος τίθεται σε λειτουργία σε ζώνη συχνοτήτων που κατανέμεται στην ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία·

«ραδιοκύματα ή ραδιοσυχνότητες» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας κάτω από  3.000 GHz (τρία εκατομμύρια μεγακύκλους ανά δευτερόλεπτο), που μεταδίδονται σε ανοικτό χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό (artificial guide)·

«ραδιοπροσδιορισμός» σημαίνει προσδιορισμό της θέσης, ταχύτητας και/ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου ή απόκτηση πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις παραμέτρους μέσω των ιδιοτήτων διάδοσης των ραδιοκυμάτων·

«ραδιοφωνική εκπομπή» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο·

«ραδιοφωνικός οργανισμός» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο·

«σήμανση CE» σημαίνει τη σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης.

«σταθμός» σημαίνει ένα ή περισσότερους πομπούς ή συνδυασμό πομπών και δεκτών, με μια ή περισσότερες κεραίες και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή συσκευές που απαιτούνται για την παροχή ραδιοϋπηρεσιών·

«σταθμός ζώνης ραδιοσυχνότητας πολιτών» [Διαγράφηκε]·

«συσκευή» σημαίνει ραδιοεξοπλισμό·

«Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης» σημαίνει το σχέδιο χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87.5-108MHz, 150-285 kHz, 525-1605 kHz που εκπονείται από το Διευθυντή, δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«τεχνικός φάκελος κατασκευής» [Διαγράφηκε]·

«τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός» σημαίνει εξοπλισμό όπως ορίζεται στον  περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004·

«τηλεπικοινωνίες» [Διαγράφηκε]·

«υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

«χρήστης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό·

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας ή σε ραδιοσυσκευές ή συσκευές ραδιοεπικοινωνίας θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε σταθμούς και συσκευές για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, ή σε εκπομπή, σε αντίθεση με τη λήψη, θα ερμηνεύεται σαν να περιλαμβάνει αναφορά και στη σκόπιμη ανάκλαση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας μέσω οποιωνδήποτε συσκευών που σχεδιάστηκαν ή προσαρμόστηκαν ειδικά για αυτό τον σκοπό, είτε η ανάκλαση είναι συνεχής είτε διαλείπουσα.

(4) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο στην αποστολή ή μετάδοση μηνυμάτων, συμπεριλαμβάνει αναφορά στις διεργασίες για τη δημιουργία σήματος ή στην αποστολή ή μετάδοση οποιασδήποτε προειδοποίησης ή πληροφορίας, και οποιαδήποτε αναφορά στη λήψη μηνυμάτων θα ερμηνεύεται ανάλογα.

(5) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε συσκευές που βρίσκονται επί πλοίου, θα ερμηνεύεται σαν να περιλαμβάνει αναφορά σε συσκευές πάνω σε οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο από πλοίο συμπεριλαμβανομένου αερόστατου, αετού ή άλλου σκάφους.

(6) Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται, από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, να επιδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, δύναται να επιδίδεται με συστημένο ταχυδρομείο, εκτός εάν τα συμφραζόμενα προνοούν διαφορετικά.

ΜΕΡΟΣ II ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Αρμοδιότητες και ευθύνες του Υπουργού και του Διευθυντή

3.-(1) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής έχουν αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες στη Δημοκρατία.  Ο Υπουργός ευθύνεται για τη διαμόρφωση πολιτικής αναφορικά με τις ραδιοεπικοινωνίες και ο Διευθυντής ευθύνεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη Δημοκρατία.  Ο Υπουργός και ο Διευθυντής διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

(2) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους το γεγονός ότι οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους και ασκούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους σε σχέση με τις ραδιοεπικοινωνίες, με στόχο την προαγωγή:

(α) της χρήσης των ραδιοεπικοινωνιών στη Δημοκρατία προς όφελος του κοινού·

(β) των κανόνων για την προστασία της υγείας του κοινού·

(γ) των κανόνων για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών·

(δ) της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ πεδίο οργανισμών και χρηστών, βάσει αντικειμενικών, διάφανων, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών·

(ε) των κανόνων για την αποφυγή της αποθεματοποίησης του φάσματος·

(στ) του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως αυτόν δυνατόν να επηρεάζεται από τους όρους διάθεσης του φάσματος και την επιτρεπόμενη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ άλλων:

(i) μεριμνώντας ώστε οι χρήστες και οι καταναλωτές να αποκομίζουν το μέγιστο όφελος,

(ii) μεριμνώντας ώστε να μην υφίσταται στρέβλωση ούτε περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διανομής περιεχομένου,

(iii) ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων:

Νοείται ότι τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 28, κατά την επιλογή της κατάλληλης κανονιστικής ρύθμισης ή ρυθμίσεων για την διασφάλιση αποτελεσματικού   ανταγωνισμού, ο Διευθυντής λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το επιθυμητό της τεχνολογικής ουδετερότητας του αποτελέσματος των κανονιστικών ρυθμίσεων·

(ζ) της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς μέσω, μεταξύ άλλων:

(i) της άρσης εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ii) της ενθάρρυνσης της σύστασης και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων και της διαλειτουργικότητας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, και της από άκρου σε άκρο συνδετικότητας·

(iii) της συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζονται η ανάπτυξη μιας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, Διαταγμάτων και Αποφάσεων.

(3) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής εφαρμόζουν, προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές προσεγγίσεις και ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων:

(α) προάγοντας κανονιστική προβλεψιμότητα μέσω της διασφάλισης συνεπούς κανονιστικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια ενδεδειγμένων περιόδων ανασκόπησης·

(β) εξασφαλίζοντας ότι, σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

(γ) εξασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών και της προώθησης, όπου εφαρμόζεται, ανταγωνισμού υποδομών·

(δ) προωθώντας αποτελεσματικές επενδύσεις και καινοτομίες όσον αφορά νέες και εξελιγμένες υποδομές·

(ε) λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες της Δημοκρατίας, όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές.

(4)  Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους, ο Υπουργός και ο Διευθυντής λαμβάνουν δεόντως υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το δημόσιο συμφέρον και οποιεσδήποτε διεθνείς συμφωνίες ή διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union (ITU)), στις οποίες η Δημοκρατία αποτελεί Συμβαλλόμενο Μέρος.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή, από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιωνδήποτε ερευνητικών ή αναπτυξιακών εργασιών ή και των δύο, που σκοπό έχουν την προαγωγή της αποτελεσματικής χρήσης ή διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των προνοιών των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012.

 

Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και με την Επιτροπή

3Α.-(1)  Ο Υπουργός και ο Διευθυντής συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή κατά το στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των χρηστών του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

(2) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής, συνεργαζόμενοι με τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή,  προάγουν  το  συντονισμό των προσεγγίσεων πολιτικής του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή   Ένωση  και,  όπου  αυτό   είναι  απαραίτητο, εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εξουσίες του Υπουργού και του Διευθυντή

4.-(1) Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

(α) Αναστέλλει και τερματίζει εξουσιοδοτήσεις, περιλαμβανομένων ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 33·

(β) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) δημοσιοποιεί πληροφορίες αναφορικά με τις ραδιοεπικοινωνίες·

(δ) αναλαμβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και ασκεί τέτοιες εξουσίες, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς·

(ε) επιλαμβάνεται ιεραρχικής προσφυγής η οποία ασκείται σε αυτόν, κατά αποφάσεων του Διευθυντή για ανάκληση της έγκρισης κοινοποιημένου οργανισμού, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)  Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες εξουσίες αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδιο, για την κατανομή και χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη Δημοκρατία, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 και Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5Α·

(β) χορηγεί, τροποποιεί, αναστέλλει και τερματίζει εξουσιοδοτήσεις και να επιβάλλει την εφαρμογή των όρων εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς·

(γ) περιορίζει τη χρήση ορισμένων εδαφικών περιοχών, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6.

(δ) αποφασίζει, όπου αυτό είναι απαραίτητο, το κλείσιμο και σφράγισμα οποιουδήποτε σταθμού ή συσκευής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11·

(ε) χρησιμοποιεί υπηρεσίες προσώπων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(στ) να εκδίδει Κανονισμούς.

(ζ) εκδίδει Αποφάσεις·

(η) εκδίδει Διατάγματα.

(θ) διασφαλίζει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί τις προϋποθέσεις προς συμμόρφωση, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και να επιτηρεί προς τούτο τον εν λόγω εξοπλισμό·

(ι) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παρεμπόδιση επιβλαβών παρεμβολών·

(ια) εξουσιοδοτεί πρόσωπο, ούτως ώστε το τελευταίο να δύναται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, να εισέρχεται σε κτίρια, υποστατικά, οχήματα, πλοία και αεροσκάφη, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω προσώπου, οι όποιες προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο·

(ιβ) συμβουλεύει τον Υπουργό σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών.

(ιγ) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του·

(ιδ) εξουσιοδοτεί πρόσωπο, ούτως ώστε το τελευταίο να δύναται, δυνάμει του άρθρου 9, να κατάσχει ραδιοεξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο σχετικό·

(ιε) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, κατά τον καθορισμένο διά Κανονισμών τρόπο, λόγω παράβασης ή μη συμμόρφωσης:

(i) με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή Αποφάσεων, ή

(ii) με διατάξεις Κανονισμών, Αποφάσεων ή άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίες διατάξεις αφορούν ραδιοεπικοινωνίες, ή

(iii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, το οποίο διοικητικό πρόστιμο να μην υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση, που συντελείται ημερησίως.

(ιστ) δημοσιοποιεί πληροφορίες αναφορικά με τις ραδιοεπικοινωνίες και ιδιαίτερα αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

(ιζ) συστήνει συμβουλευτικές επιτροπές, για την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων που του χορηγεί και αναθέτει, αντίστοιχα, ο παρών Νόμος και οι Κανονισμοί· και

(ιη) αναλαμβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και ασκεί τέτοιες εξουσίες, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς.

(3)(α) Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί χορηγούν και αναθέτουν, αντίστοιχα, στο Διευθυντή. Σε περίπτωση  τέτοιας  μεταβίβασης,  ο Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β) Πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει της παραγράφου (α), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γραπτές οδηγίες του Διευθυντή προς αυτό.

(γ) Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί και ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε, δυνάμει της παραγράφου (α), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

Υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων

5.—(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει και διατηρεί το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας. Το εν λόγω Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων αναθεωρείται από τo Διευθυντή το αργότερο κάθε τρίτο έτος από την ημερομηνία καταρτισμού του πρώτου Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων βασίζεται σε αντικειμενικά, διάφανη, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια και είναι δημόσια διαθέσιμο στο κοινό στη μορφή που επιλέγει ο Διευθυντής.

(2) Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων, ο Διευθυντής λαμβάνει δεόντως υπόψη τους κανονισμούς και τις συστάσεις των σχετικών διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

(3) Το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει-

(α) Τα σχέδια κατανομής και χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τα επόμενα τρία έτη που έπονται της ημερομηνίας δημοσίευσής του·

(β) οποιεσδήποτε προτεινόμενες διατάξεις για τη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προτάσεων για την ανάκτηση και ανακατανομή ραδιοσυχνοτήτων ή άλλων τέτοιων μέτρων, που προορίζονται να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

(γ) τους προτεινόμενους αντικειμενικούς στόχους για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας σε διεθνείς διαπραγματεύσεις· και

(δ) τους προτεινόμενους αντικειμενικούς στόχους για τη σύναψη από τη Δημοκρατία συμφωνιών για την κατανομή ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

(4) Ο Διευθυντής διεξάγει, σε τακτική βάση, γενική ανασκόπηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τον καθορισμό του βαθμού ύπαρξης διαθέσιμων πόρων ραδιοσυχνοτήτων, εντός των επί μέρους τμημάτων του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων, και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτό.

Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης

5Α.-(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει και διατηρεί Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, που προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες θα εκπέμπουν οι εξουσιοδοτημένοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές:

Νοείται ότι το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης δεν προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες για ραδιοφωνικούς οργανισμούς, οι οποίοι εκπέμπουν εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες ραδιοσυχνότητες στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87.5-108MHz, 150-285 kHz, 525-1605 kHz, η χρήση των οποίων έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή ή δυνάμει άλλης συμφωνίας που έχει συνάψει η Δημοκρατία· οι κάτοχοι τέτοιων δικαιωμάτων χρήσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ραδιοφωνικούς οργανισμούς στους οποίους η Αρχή έχει χορηγήσει σχετική άδεια, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους.

(2) Προτού καταρτίσει το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ειδοποίηση, η οποία περιέχει:

(α) Δήλωση ότι ο Διευθυντής προτίθεται να καταρτίσει το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης·

(β) τη διεύθυνση από την οποία μπορούν να ληφθούν αντίτυπα του προτεινόμενου Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης· και

(γ) το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός του οποίου μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του.

(3) Ένσταση κατά του προτεινόμενου Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης υποβάλλεται στο Διευθυντή από τα πρόσωπα και εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) και περιέχει τους  λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.

(4) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ταχύτερη δυνατή εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων, και αποφασίζει -

(α) Την επικύρωση του προτεινόμενου Σχεδίου·

(β) την ακύρωση ή·

(γ) την τροποποίηση του.

(5) Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης που επικυρώθηκε από το Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (4), καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης για το οποίο δεν υποβάλλονται ενστάσεις, μετά την παρέλευση της καθοριζόμενης, βάση του εδαφίου (2), προθεσμίας καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται σε σχέση με αυτό γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Σε περίπτωση αναθεώρησης του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης, μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εφαρμόζεται η αναφερόμενη στα εδάφια (1) έως (6) διαδικασία.

Εξουσία έκδοσης περιοριστικών διαταγμάτων

6.—(1) Ο Διευθυντής δύναται, εφόσον ικανοποιείται ότι, για τη διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, το δημόσιο συμφέρον το επιβάλλει, να εκδίδει διά δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, περιοριστικά διατάγματα δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Κάθε περιοριστικό διάταγμα αφορά συγκεκριμένη περιοχή, η οποία καθορίζεται σ’ αυτό, κανένα σημείο της οποίας δεν μπορεί να απέχει πέραν του ενός μιλίου από το σημείο, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο σταθμός που χρησιμοποιεί τη ραδιοσυχνότητα.

(3) Περιοριστικό διάταγμα δύναται να προνοεί-

(α) Την απαγόρευση ή/και τον περιορισμό της κατασκευής κτιρίων, της εγκατάστασης κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών συσκευών οποιουδήποτε τύπου, ή άλλων πραγμάτων, όπως καθορίζεται στο περιοριστικό διάταγμα σε σχέση με την περιοχή ή επί οποιουδήποτε τμήματος της περιοχής, στην οποία αυτό αφορά, ή/και

(β) τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση της φύτευσης οποιωνδήποτε δέντρων ή κατηγορίας δέντρων στην περιοχή, που καθορίζεται στο περιοριστικό διάταγμα ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής,

εκτός εάν ο Διευθυντής χορηγήσει άδεια για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η αίτηση για την χορήγηση της οποίας υποβάλλεται κατά τον τρόπο ο οποίος καθορίζεται από τον Διευθυντή διά διατάγματος και ο οποίος δύναται να προνοεί την ανάμειξη στη διαδικασία, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δυνάμει των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(4) Πρόσωπο το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα περιοριστικού διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, λαμβάνει τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, αποζημίωση για την απώλεια ή ζημιά που υφίσταται από τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η Δημοκρατία δύναται να απαιτήσει την ανάκτηση του ποσού της αποζημίωσης από το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το περιοριστικό διάταγμα.

Εξουσία Διευθυντή για έκδοση διαταγμάτων

7.—(1) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία συνιστούν ατομικές διοικητικές πράξεις και τα οποία είναι δεσμευτικά για τις εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες ή για τα πρόσωπα σε σχέση με τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί ή τα Διατάγματα ή οι Αποφάσεις.

Τα εν λόγω διατάγματα δύνανται να εκδίδονται προς εφαρμογή:

(i) του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονιστικών διοικητικών πράξεων, και

(ii) των Κανονισμών ή Αποφάσεων ή άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίες πράξεις αφορούν θέματα ραδιοεπικοινωνιών.

(2) Πριν την έκδοση διατάγματος από τον Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ειδοποιεί τα πρόσωπα που επηρεάζονται ή δυνατό, κατά τη γνώμη του Διευθυντή, να επηρεαστούν από αυτό, και παρέχει σ' αυτά τη δυνατότητα να ακουστούν, διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων εντός τριάντα ημερών από την πιο πάνω ειδοποίηση.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι συντρέχουν επείγοντες λόγοι, δύναται να εκδώσει το διάταγμα χωρίς να προβεί στην προαναφερόμενη ειδοποίηση και χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής παραστάσεων· σε αυτή την περίπτωση, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαιούται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του διατάγματος, να ακουστεί από τον Διευθυντή διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων.

(4) Ο Διευθυντής, μετά από μελέτη των πιο πάνω υποβαλλόμενων παραστάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβεβαιώνει, τροποποιεί ή αποσύρει το διάταγμα εντός εύλογου χρόνου.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) [Διαγράφηκε].

Εξουσία εισόδου και έρευνας

8.—(1) Εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή λειτουργός, δύναται προς το σκοπό της διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εξουσίες:

(α) Να επιθεωρεί οποιοδήποτε σταθμό ή συσκευή και να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, ή σε οποιοδήποτε όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος·

(β) να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμής, σχετικής με οποιοδήποτε σταθμό ή συσκευή.

(2) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία-

(α) Αφού ικανοποιηθεί ότι-

(i) Οποιοσδήποτε σταθμός ή συσκευή ή πληροφορίες σε σχέση με αυτά, για τα οποία εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή λειτουργός έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά ή σε οποιοδήποτε όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος και ότι η επιθεώρηση τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου, ή

(ii) τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά ή σε οποιοδήποτε όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, και

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι-

(i) η είσοδος στα κτίρια ή στα υποστατικά ή στο όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανόν να εμποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί της προθέσεως για αίτηση εξασφάλισης τέτοιου εντάλματος, ή

(ii) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή

(iii) τα υποστατικά ή τα κτίρια ή το όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος είναι κενά κατοχής,

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με ισχύ δύο μηνών, που να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή λειτουργό, να εισέλθει στα κτίρια ή υποστατικά, ή όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος.

(3) Εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή λειτουργός που εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρεί απαραίτητο.

(4) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά ή όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, στα οποία πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να εισέλθει δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό οφείλει, εάν τα υποστατικά αυτά είναι κενά κατοχής, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασης τους.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στα υποστατικά, ή έχει τον έλεγχο αυτών, ή βρίσκεται επί του οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους ή έχει τον έλεγχο αυτών, οφείλει να παραχωρεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο διεξάγει νόμιμη έρευνα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω εδαφίων, οποιαδήποτε λογική βοήθεια τέτοιο πρόσωπο ήθελε ζητήσει, κατά την εξέταση ή δοκιμή οποιουδήποτε σταθμού ή συσκευής.

Κατάσχεση ραδιοεξοπλισμού

9.—(1) Όπου εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή λειτουργός ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 8-

(α) Διαπιστώνει, κατά τον έλεγχο οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού, ότι τέτοιος ραδιοεξοπλισμός δεν πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 39, ή

(β) διαπιστώνει ότι οποιοσδήποτε σταθμός ή ραδιοεξοπλισμός έχει εγκαθιδρυθεί, εγκατασταθεί, διατηρείται, λειτουργεί ή χρησιμοποιείται χωρίς την απαιτούμενη βάσει του άρθρου 16 εξουσιοδότηση ή με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας εξουσιοδότησης η οποία εκδίδεται σε σχέση με αυτά,

δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο ραδιοεξοπλισμό καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό περιλαμβάνει ο σταθμός.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός οφείλει να πληροφορεί με ειδοποίηση κατάσχεσης το πρόσωπο από το οποίο τα πιο πάνω έχουν κατασχεθεί, στην οποία ειδοποίηση πληροφορεί το προαναφερόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματος του τελευταίου να προσβάλει την κατάσχεση με γραπτή προσφυγή στον Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (3) καθώς και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία προθεσμία σε κάθε περίπτωση δεν είναι μικρότερη των τριάντα ημερών.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο με έννομο συμφέρον προσβάλει γραπτώς στον Διευθυντή διενεργηθείσα κατάσχεση δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο τελευταίος-

(α) Την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ' αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίζει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και

(β) σε εύλογο χρόνο με αιτιολογημένη απόφασή του επικυρώνει, τροποποιεί ή ακυρώνει την προβαλλόμενη απόφαση περί κατάσχεσης, και

(γ) (i) εάν ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση περί κατάσχεσης, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την επιστροφή των κατασχεθέντων στον προσφεύγοντα, ή

(ii) εάν τροποποίησε την προσβαλλόμενη απόφαση περί κατάσχεσης, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για επιστροφή στον προσφεύγοντα των κατασχεθέντων των οποίων η κατακράτηση δεν απαιτείται πλέον από την τροποποιούμενη απόφαση.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των κατασχεθέντων, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο πρόσωπο.

(5) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (4) διατάγματος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του παρόντος Νόμου σε σχέση με το προϊόν ή διαδικασία δήμευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο·

(β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών αφότου το προϊόν κατασχέθηκε.

Δήμευση προϊόντων μετά από διάταγμα δικαστηρίου

10.—(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται σε περίπτωση κατάσχεσης που γίνεται δυνάμει του άρθρου 9, και τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύ θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί διά κλήσεως στο δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση των κατασχεθέντων για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9.

(2) Μετά από αίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε κατασχεθέντος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Πράγματι τα κατασχεθέντα δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών· ή

(β) ότι ο σταθμός ή ο ραδιοεξοπλισμός εγκαταστάθηκαν, λειτουργούν, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη βάσει του άρθρου 16 εξουσιοδότηση ή με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας εξουσιοδότησης η οποία εκδίδεται σε σχέση με αυτά· ή

(γ) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για τη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου προσώπου με τον παρόντα Νόμο.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), όταν οποιαδήποτε κινητά δημεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες που δίνει το δικαστήριο.

(4) Σε διάταγμα εκδιδόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει όπως τα κινητά στα οποία αναφέρεται το διάταγμα, αντί να καταστραφούν, παραδοθούν σε πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό-

(α) Δε θα τα διαθέσει στην αγορά ή δε θα τα θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής τους ως άχρηστο υλικό· και

(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του, στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος για τη δήμευση των προϊόντων.

Εξουσία για κλείσιμο ή σφράγισμα σταθμού ή συσκευής

11.-(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή λειτουργός, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 8,  διαπιστώνει ότι οποιοσδήποτε σταθμός ή συσκευή-

(α)Λειτουργεί σύμφωνα με έγκυρη εξουσιοδότηση ή/και συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο ουσιώδεις απαιτήσεις, αλλά προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή, ή

(β)λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη βάσει του άρθρου 16 εξουσιοδότηση,

ο Διευθυντής δύναται, να αποφασίσει το κλείσιμο ή/και το σφράγισμα οποιουδήποτε τέτοιου σταθμού ή συσκευής.

(2) Σε κάθε απόφαση για το κλείσιμο ή/και σφράγισμα σταθμού ή συσκευής με έγκυρη εξουσιοδότηση, ο Διευθυντής καθορίζει την περίοδο κλεισίματος ή/και σφραγίσματος του σταθμού ή της συσκευής.

(3) Πριν την έκδοση απόφασης από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ειδοποιεί τα πρόσωπα που επηρεάζονται ή δυνατό, κατά τη γνώμη του Διευθυντή, να επηρεαστούν από αυτή, και παρέχει σ’ αυτά τη δυνατότητα να ακουστούν, διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων, εντός τριάντα ημερών από την πιο πάνω ειδοποίηση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι συντρέχουν επείγοντες λόγοι, δύναται να εκδώσει την απόφαση, χωρίς να προβεί στην προαναφερόμενη ειδοποίηση και χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής παραστάσεων. σε αυτή την περίπτωση, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαιούται, εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, να ακουστεί από το Διευθυντή διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων.

(5) Ο Διευθυντής, μετά από μελέτη των πιο πάνω υποβαλλόμενων παραστάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή του, επιβεβαιώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί την απόφασή του εντός εύλογου χρόνου.

Εξουσία παρακολούθησης επικοινωνιών

12.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή λειτουργός δύναται να προβαίνει σε παρακολούθηση, χρησιμοποιεί ή/και αποκαλύπτει-

(α) Το περιεχόμενο ραδιοεπικοινωνίας, ως μέρος των δραστηριοτήτων του για τη διασφάλιση χρηστής διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό τη διαπίστωση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου, ως προς την αναγνώριση, εντοπισμό ή πρόληψη της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή εκπομπών που γίνονται χωρίς την απαιτούμενη βάσει του άρθρου 16 εξουσιοδότηση ή που γίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο ουσιώδεις απαιτήσεις, αλλά προκαλούν επιβλαβείς παρεμβολές, και

(β) το περιεχόμενο ασύρματης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και το περιεχόμενο ραδιοεπικοινωνίας, ως μέρος των δραστηριοτήτων του για την εποπτεία (έλεγχο, παρακολούθηση) των ραδιοεπικοινωνιών προς το σκοπό της διασφάλισης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των επικοινωνιών ή των επικοινωνιακών συστημάτων.

(2) Εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή λειτουργός δεν έχει εξουσία να προβαίνει σε παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, ή να χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει το περιεχόμενο τέτοιας επικοινωνίας ή να λαμβάνει γνώση τέτοιου περιεχομένου ή μαρτυρίας που προκύπτει από τέτοια παρακολούθηση, εκτός εάν προβαίνει σε τέτοια ενέργεια δυνάμει του περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) Νόμου του 1996.

Παροχή πληροφοριών

13.-(1) Ο Υπουργός ή ο Διευθυντής δύνανται να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή τέτοιων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης, που κρίνουν εύλογα ως αναγκαίες, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), ο Υπουργός και ο Διευθυντής δε κοινολογούν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές με τις επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους που τις αφορούν.

(3) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής δύνανται, κατά την κρίση τους και εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, να προβαίνουν σε κοινολόγηση πληροφοριών·  η κοινολόγηση είναι αναλογική και συνεκτιμά τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεων που παρέχουν τις πληροφορίες και την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους.

(4) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους όρους που συνδέονται με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ειδοποίηση περί προτιθέμενης έκδοσης Κανονισμών

14.-(1) Ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ειδοποίηση, η οποία περιέχει:

(α) Δήλωση ότι ο Διευθυντής προτίθεται να εκδώσει Κανονισμούς.

(β) τις γενικές επιπτώσεις που δυνατό να επιφέρουν οι προτεινόμενοι Κανονισμοί·

(γ) τη διεύθυνση από την οποία μπορούν να ληφθούν αντίτυπα των προτεινόμενων Κανονισμών· και

(δ) το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός του οποίου μπορούν να γίνουν παραστάσεις προς το Διευθυντή, σε σχέση με τους προτεινόμενους Κανονισμούς.

(2) Ο Διευθυντής μελετά τις οποιεσδήποτε τυχόν παραστάσεις υποβληθούν και διαμορφώνει το τελικό κείμενο των Κανονισμών, ανάλογα με τη θέση του έναντι των παραστάσεων αυτών.

Υποβολή παραπόνων

15.—(1) Ο Διευθυντής δύναται, κατόπιν παραπόνου από οποιοδήποτε πρόσωπο, αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, να διεξάγει έρευνα για τις δραστηριότητες τέτοιας χρήσης, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Τα παράπονα προς τον Διευθυντής κοινοποιούνται στο πρόσωπο στο οποίο αφορούν, το οποίο δικαιούται εντός της προθεσμίας που καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση, να υποβάλει στον Υπουργό γραπτώς τις θέσεις του.

(3) Οι διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων οφείλουν να είναι προσιτές στο κοινό και όχι δαπανηρές και καθορίζονται από το Διευθυντή με διάταγμα.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει αποφάσεις δεσμευτικές για το πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο του σταθμού, μετά την εξέταση παραπόνου.

ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γενική υποχρέωση εξουσιοδότησης

16.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η χρήση οποιασδήποτε ραδιοσυχνότητας από οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπόκειται σε εξουσιοδότηση υπό τη μορφή είτε ατομικού δικαιώματος χρήσης που χορηγείται από το Διευθυντή είτε γενικής εξουσιοδότησης.

(2) Εξουσιοδότηση χορηγούμενη δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν υποδηλώνει ιδιοκτησία ραδιοσυχνοτήτων.

(3) Η χορήγηση εξουσιοδότησης παρέχει το δικαίωμα στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση να χρησιμοποιεί τις ραδιοσυχνότητες όπως καθορίζεται, και σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις περιέχονται σε αυτήν:

Νοείται ότι, οτιδήποτε και αν περιέχεται σε εξουσιοδότηση, που εκδίδεται είτε δυνάμει του παρόντος Νόμου είτε δυνάμει προηγούμενων νόμων, η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση δεν αποκτά ιδιοκτησία φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και, με την επιφύλαξη του άρθρου 16Α, κανένας όρος ή όροι δεν μπορούν να ερμηνεύονται ότι παρέχουν στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδήποτε δικαίωμα να μεταβιβάζει ή χρονομισθώνει οποιοδήποτε τμήμα της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στην εξουσιοδότηση.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, δεν απαλλάσσουν ή εξαιρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την υποχρέωση ή αναγκαιότητα λήψης οποιασδήποτε εξουσιοδότησης δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(5) [Διαγράφηκε].

Δικαίωμα μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης

16Α.-(1) Ο Διευθυντής καθορίζει με Διάταγμα το πλαίσιο της χορήγησης σε εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις του δικαιώματος να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες τις οποίες καθορίζει η Επιτροπή με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων.

(2) Για ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες δεν έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή όπως προνοείται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει με Διάταγμα το πλαίσιο της χορήγησης σε εξουσιοδοτημένες   επιχειρήσεις   του   δικαιώματος   να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει με Διάταγμα ότι συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία χορηγήθηκαν δωρεάν σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση ή εξουσιοδοτήθηκαν σε Κυβερνητική Υπηρεσία, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 17, δεν δύνανται να μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν.

(4) Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή συσσώρευση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.  Για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, ιδίως, επιβάλλοντας την πώληση ή την χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή-των.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση εξασφάλισης εξουσιοδότησης

17.-(1) Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν υπόκειται σε εξουσιοδότηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 16 υπό την προϋπόθεση ότι –

(α)  η εν λόγω ραδιοσυχνότητα χρησιμοποιείται με βάση διεθνή διακρατική σύμβαση η οποία δεσμεύει τη Δημοκρατία· και

(β) ο Διευθυντής έχει εκδώσει διάταγμα δια του οποίου το εν λόγω πρόσωπο ή/και η εν λόγω ραδιοσυχνότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16.

(2) Η χρήση ραδιοσυχνότητας από Κυβερνητικές Υπηρεσίες, για σκοπούς εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, άμυνας ή για τις δραστηριότητες του Κράτους, δεν υπόκειται σε εξουσιοδότηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 16. Η ενδιαφερόμενη υπηρεσία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει μια τέτοια ραδιοσυχνότητα υποχρεούται να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την εξουσιοδότηση του Διευθυντή αναφορικά με τη χρήση της συγκεκριμένης ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, παρέχοντας στο Διευθυντή οποιεσδήποτε απαιτούμενες από αυτόν πληροφορίες για λήψη απόφασης.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, να καθορίσει με Διάταγμα κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων και ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που δεν υπόκεινται σε εξουσιοδότηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 16.

Είδη χορηγούμενων εξουσιοδοτήσεων

18.-(1) Οι εξουσιοδοτήσεις, που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16, χορηγούνται από το Διευθυντή βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών και μπορούν να είναι είτε -

(α) Γενικές εξουσιοδοτήσεις, είτε

(β) ατομικά δικαιώματα χρήσης:

Νοείται ότι μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα, η οποία υπόκειται σε καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης και σε εγγραφή, αμέσως αφού κοινοποιήσει στο Διευθυντή την πρόθεση της να χρησιμοποιήσει την εν λόγω ραδιοσυχνότητα.

(2) Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων που ορίζονται εκ των προτέρων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών προς επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται μέσω ανοικτών, αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών:

Νοείται ότι είναι δυνατόν, πέραν από την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4), να μην ακολουθηθούν ανοικτές διαδικασίες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Κανονισμοί καθορίζουν τις ραδιοσυχνότητες ή/και ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, η χρήση των οποίων υπόκειται σε εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 16 και τη χρήση των οποίων ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί μόνο δια της χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρήσης:

Νοείται ότι χορηγούνται ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, όπου κρίνεται σκόπιμο, ώστε:

(i) Να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές,

(ii) να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών,

(iii) να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος, ή

(iv) να πληρούνται άλλοι στόχοι γενικού συμφέροντος όπως ορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι όλες οι άλλες ραδιοσυχνότητες, η χρήση των οποίων υπόκειται σε εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 16, δύνανται να χρησιμοποιούνται εφόσον υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους γενικής εξουσιοδότησης, η οποία χορηγείται από το Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής δύναται για την εξυπηρέτηση στόχων γενικού συμφέροντος, να χορηγεί ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87,5-108 MHz, 150-285 kHz, 525-1605 kHz, για σκοπούς μετάδοσης ραδιοφωνικών εκπομπών που συνιστούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, η απόφαση του Διευθυντή αναφορικά με τον κάτοχο των εν λόγω ατομικών δικαιωμάτων χρήσης και την περίοδο ισχύος τους δεν εφαρμόζεται παρά μόνο μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης όπως προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε  τέλη και  εφαρμόζονται οι  λοιπές διαδικασίες που καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη ραδιοφωνική υπηρεσία.

(5) Ο Διευθυντής διατηρεί Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων το οποίο είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση και το οποίο περιέχει καταχωρήσεις αναφορικά με -

(α) τα ατομικά δικαιώματα χρήσης που έχουν χορηγηθεί· και

(β) τις επιχειρήσεις που έχουν κοινοποιήσει τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 21, και για τις οποίες η εγγραφή έχει διενεργηθεί.

(6) Στην περίπτωση που χορηγείται ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δέκα ή περισσότερα χρόνια και το εν λόγω δικαίωμα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων όπως προβλέπει το άρθρο 16Α του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής διασφαλίζει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης συνεχίζουν να ισχύουν και να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης.  Αν τα κριτήρια παύσουν να ισχύουν, το ατομικό δικαίωμα χρήσης -

(α) συνεχίζει να ισχύει έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου του εν λόγω δικαιώματος· ή

(β) μετατρέπεται σε γενική εξουσιοδότηση για χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, αφού προηγηθεί σχετική ειδοποίηση και παρασχεθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς· ή

(γ) καθίσταται μεταβιβάσιμο  ή  χρονομισθώσιμο  μεταξύ φορέων σύμφωνα με το άρθρο 16Α του παρόντος Νόμου.

Περιορισμός στον αριθμό εξουσιοδοτήσεων

19. (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, εκτός εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής εξετάζει εάν πρέπει να περιορίσει τον αριθμό των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, οφείλει, μεταξύ άλλων -

(α) να αποδίδει τη δέουσα σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες, και στη διευκόλυνση ανάπτυξης του ανταγωνισμού.  Προς τούτο ζητά και λαμβάνει τη θέση του Επιτρόπου·

(β) να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιονδήποτε περιορισμό·

(γ) να δημοσιεύει κάθε απόφαση περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης, δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους·

(δ) να προσκαλεί, με την επιφύλαξη Κανονισμών αναφορικά με τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση τέτοιου περιορισμένου αριθμού δικαιωμάτων χρήσης, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής.  Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αποδίδουν τη δέουσα σημασία στην υλοποίηση των στόχων του εδαφίου (1) του άρθρου 49 των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012· και

(ε) να επανεξετάζει τον περιορισμό σε εύλογα χρονικά διαστήματα ή κατόπιν εύλογου αιτήματος τυχόν ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

(3) Όταν ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι μπορούν να χορηγηθούν περαιτέρω δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων ο αριθμός έχει περιοριστεί δυνάμει του εδαφίου (2), δημοσιεύει τη διαπίστωση του αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, με την επιφύλαξη Κανονισμών αναφορικά με τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση των επιπρόσθετων δικαιωμάτων χρήσης, βάσει αντικειμενικών, διαφανών αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής.

Παράταση διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης

19Α.-(1) Στην περίπτωση που ο Διευθυντής εξετάζει αν πρέπει να παρατείνει τη διάρκεια υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατ’ άλλο τρόπο απ’ ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, οφείλει, μεταξύ άλλων -

(α) να αποδίδει τη δέουσα σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες, και στη διευκόλυνση ανάπτυξης του ανταγωνισμού·

(β) να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιανδήποτε παράταση·

(γ) να δημοσιεύει κάθε απόφαση ανανέωσης των δικαιωμάτων χρήσης, δηλώνοντας στους σχετικούς λόγους:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει να μην παρατείνει τη διάρκεια υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, με την επιφύλαξη Κανονισμών αναφορικά με τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση σχετικών δικαιωμάτων χρήσης, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, δύναται να προβεί σε αποτίμηση της αξίας του δικαιώματος χρήσης και αναλόγως του αποτελέσματος της αποτίμησης, να καθορίσει το πόσο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ο κάτοχος του δικαιώματος χρήσης ή/και να επιβάλει άλλες υποχρεώσεις στον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης.

Τέλη εξουσιοδοτήσεων

20.-(1) Κανονισμοί καθορίζουν τα καταβλητέα τέλη αναφορικά με κάθε είδος εξουσιοδότησης, ήτοι -

(α) αναφορικά με ατομικό δικαίωμα χρήσης, τα τέλη αίτησης, λειτουργίας, ανανέωσης και τροποποίησης, και

(β) αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση, τα τέλη εγγραφής, λειτουργίας, ανανέωσης και τροποποίησης, και

τα τέλη αυτά καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο τα τέλη επιβάλλονται και δύνανται επίσης να αντανακλούν την ανάγκη της διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Ο Διευθυντής οφείλει να δημοσιεύει ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών του εξόδων και του συνολικού ποσού των εισπραχθέντων τελών και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο γίνονται οι κατάλληλες αναπροσαρμογές.

(2) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν:

(α) Τα καταβαλλόμενα τέλη ανάλογα με το είδος της εξουσιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα διατάξεων αναφορικά με τα τέλη που  καταβάλλονται για τη χρήση συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων ή διατάξεων αναφορικά με τα τέλη που καταβάλλονται ανάλογα με τη   γεωγραφική περιοχή ή και τα δύο·

(β) τις περιπτώσεις πλήρους ή μερικής επιστροφής τελών που καταβλήθηκαν, καθώς και τις περιπτώσεις για τις οποίες ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει για την επιστροφή τους·

(γ) τα τέλη που καταβάλλονται στις περιπτώσεις πειραματικών εξουσιοδοτήσεων και εξουσιοδοτήσεων μικρής διαρκείας. και

(δ) τις περιόδους καταβολής των τελών.

(3)(α) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), αλλά με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), Κανονισμός δεν δύναται να καθορίζει τέλη, που αναφέρονται στα εδάφια (1) ή/και (2), αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση, ούτε πρόσωπο που ασκεί δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή υποχρεούται να καταβάλει τέτοιο τέλος.

(β) Κανονισμός δύναται να καθορίζει τέλος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και (2), αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση η οποία αφορά κατηγορία ραδιοσυχνοτήτων, που υπόκειται σε εγγραφή κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21(1). σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος του σταθμού ή/και της συσκευής που χρησιμοποιεί τις εν λόγω ραδιοσυχνότητες οφείλει να καταβάλλει τέτοιο ούτως καθοριζόμενο τέλος.

(4) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), σε περίπτωση προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού δυνάμει του άρθρου 23 ή πλειστηριασμού δυνάμει του άρθρου 24 ή άλλης διαδικασίας διεξαγόμενης δυνάμει Κανονισμού, για  χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, τα τέλη των εν λόγω ατομικών δικαιωμάτων χρήσης προκύπτουν από την ούτως διεξαγόμενη διαδικασία. σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν τα καθοριζόμενα τέλη σε Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Γενικές εξουσιοδοτήσεις και εγγραφή

21.-1(α) Ο Διευθυντής  καθορίζει με διάταγμα μη εξαντλητικό κατάλογο των κατηγοριών ραδιοσυχνοτήτων, που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή.

(β) Κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) και δεν σχετίζονται με ραδιοσυχνότητες των οποίων η χρήση εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης εξουσιοδότησης δυνάμει του άρθρου 17 και δεν σχετίζονται με ραδιοσυχνότητες για τις οποίες ο Διευθυντής μπορεί να χορηγήσει ατομικά δικαιώματα χρήσης δυνάμει των άρθρων 18(3) ή 23 ή 24 ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης, θεωρούνται ότι υπόκεινται σε καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης και εγγραφής.

(2) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τις διαδικασίες εγγραφής, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Διαδικασία για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων

22.—(1) Κανονισμοί καθορίζουν -

(α) Τα κριτήρια δυνάμει των οποίων ο Διευθυντής χορηγεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων·

(β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης·

(γ) τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, που εφαρμόζονται στις γενικές εξουσιοδοτήσεις και στα ατομικά δικαιώματα χρήσης.

(2) Ο Διευθυντής φροντίζει, ώστε οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα χρήσης που χορηγεί να είναι, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ελεύθερες περιττών τυπικοτήτων και να είναι ανοικτές, αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές.

(3) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν έγγραφα και πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και έντυπα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται καταλλήλως συμπληρωμένα, μαζί με την υποβολή αίτησης για χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης.

(4) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν διαδικασίες, πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν Μέρος, τις οποίες ο Διευθυντής δύναται να εφαρμόζει για τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Δημόσιοι διαγωνισμοί προσφορών για τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

23.-(1) Προς το σκοπό της προώθησης της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει περί των περιπτώσεων για τις οποίες δύνανται να προκηρυχθούν δημόσιοι διαγωνισμοί προσφορών για χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, σε περίπτωση που η συνολική ζήτηση για ραδιοσυχνότητες για τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό σύστημα δεν ικανοποιείται ή σε περίπτωση που προβλέπεται από το Διευθυντή ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος τέτοια ζήτηση δε θα μπορεί να ικανοποιηθεί.

(2) Κανονισμοί καθορίζουν -

(α) Συγκεκριμένους όρους για την ετοιμασία των εγγράφων του δημόσιου διαγωνισμού προσφορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων -

(i) τους τύπους της εξουσιοδότησης ή των εξουσιοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη προσφορών,

(ii) την απόδειξη από τον προσφοροδότη της χρηματοπιστωτικής του κατάστασης και της τεχνικής του ικανότητας και αρτιότητας σε σχέση με την εξουσιοδότηση την οποία ζητά,

(iii) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις, και

(iv) το βαθμό στον οποίο η προκήρυξη προσφορών, περιλαμβάνει όλες τις ραδιοσυχνότητες που καθορίζονται στο σχέδιο ραδιοσυχνοτήτων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. και

(β) τα γενικά κριτήρια που ισχύουν για την επιλογή των εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων και την αξιολόγηση των προσφορών.

(3) Ο Διευθυντής φέρει την ευθύνη της προκήρυξης και της διεξαγωγής της διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού προσφορών με βάση σαφείς, αντικειμενικούς και χωρίς διακρίσεις κανόνες.

(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής συσταθεί δια Κανονισμών, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(6) Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμος του 2003, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεν εφαρμόζεται στους δημόσιους διαγωνισμούς προσφορών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, στους πλειστηριασμούς φάσματος που αναφέρονται στο άρθρο 24 και στις διαδικασίες που καθορίζονται δια Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 22(4).

Πλειστηριασμοί

24.- (1) Προς το σκοπό της προαγωγής της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει περί των περιπτώσεων στις οποίες οι αιτήσεις για τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, γίνονται δυνάμει διαδικασίας πλειστηριασμού, η οποία συνεπάγεται την υποβολή από τον αιτητή πλειοδοτικής προσφοράς, που καθορίζει το ποσό το οποίο  είναι  πρόθυμος  να  καταβάλει  στο   Διευθυντή σε σχέση με την παραχώρηση του του ατομικού δικαιώματος χρήσης και η οποία διαδικασία δυνατόν να περιλαμβάνει:

(α) την αξιολόγηση των αιτήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι αιτητές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του πλειστηριασμού, δηλαδή στη διαδικασία υποβολής πλειοδοτικών προσφορών·

(β) τη διαδικασία υποβολής πλειοδοτικών προσφορών η οποία δυνατόν να περιλαμβάνει πολλαπλούς γύρους· και

(γ) την ικανοποίηση μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεων για να χορηγηθούν τα ατομικά δικαιώματα χρήσης.

(2) Κανονισμοί προβλέπουν -

(α) Για την έκδοση ειδοποίησης από το Διευθυντή και για τα ζητήματα που τυγχάνουν χειρισμού σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση· και

(β) για τη δημοσίευση οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, με τέτοιο τρόπο, όπως καθορίζεται σε αυτούς.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν για τη δυνάμει του εδαφίου (1) χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς υπό τους οποίους δυνατό να χορηγούνται τέτοια δικαιώματα χρήσης, και, ειδικότερα δύνανται να προβλέπουν -

(α) Για απαίτηση όπως η προσφορά του αιτητή καθορίζει το ποσό το οποίο είναι πρόθυμος να καταβάλει είτε -

(i) ως ποσό σε μετρητά ή σε αναφορά με μεταβλητή, είτε

(ii) ως ποσό εφ’ άπαξ πληρωμής ή ως ποσό περιοδικής πληρωμής·

(β) για τις απαιτήσεις, περιλαμβανομένων τεχνικών ή χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων, απαιτήσεων που σχετίζονται με την καταλληλότητα του αιτητή να κατέχει το ατομικό δικαίωμα χρήσης και απαιτήσεων για τον περιορισμό κατοχής δύο ή περισσοτέρων τέτοιων ατομικών δικαιωμάτων χρήσης από οποιοδήποτε πρόσωπο, που πρέπει να πληρούν οι αιτητές για τη χορήγηση τέτοιου ατομικού δικαιώματος χρήσης·

(γ) για την απαίτηση καταβολής, από οποιοδήποτε αιτητή, καθορισμένης εγγύησης συμμετοχής στο Διευθυντή·

(δ) για καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες τέτοια εγγύηση συμμετοχής, καθίσταται ή όχι επιστρεπτέα·

(ε) για τα τέλη, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, υπό τους οποίους δυνατό να εκδίδεται τέτοιο ατομικό δικαίωμα χρήσης·

(στ) για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 20(2).

(4) Με την επιφύλαξη των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η έκδοση τέτοιας ειδοποίησης αναφορικά με συγκεκριμένο δικαίωμα χρήσης, δε δεσμεύει το Διευθυντή, κατά την αποπεράτωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, για χορήγηση του ατομικού δικαιώματος χρήσης.

(5) Ατομικό δικαίωμα χρήσης, το οποίο χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του καταβλητέου τέλους ή των καταβλητέων τελών, σύμφωνα με την προσφορά του αιτητή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και τα εν λόγω τέλη, καταβάλλονται στο Διευθυντή από την εξουσιοδοτημένη επιχείρηση.

Απόφαση του Διευθυντή επί αίτησης

25.-(1) Ο Διευθυντής λαμβάνει και μελετά έκαστη των αιτήσεων για χορήγηση δικαιώματος χρήσης και εντός έξι εβδομάδων αποφασίζει επί της αιτήσεως και κοινοποιεί γραπτώς την απόφαση του στον αιτητή.

(2)Όταν ένα δικαίωμα χρήσης χορηγείται:

(α)δια διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής, δυνάμει των άρθρων 23 ή 24 ή δια διαδικασίας διαπραγμάτευσης δυνάμει Κανονισμών, η περίοδος των έξι εβδομάδων, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να επεκταθεί μέχρι οκτώ μήνες·

(β)δυνάμει διαδικασίας που καθορίζεται σε Κανονισμούς σε παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 87,5-108 MHz, 150-285 kHz, 525-1605 kHz, η περίοδος των έξι εβδομάδων, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να επεκταθεί μέχρι δώδεκα εβδομάδες.

(3) Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) ισχύουν με την επιφύλαξη των εν ισχύ διεθνών συμφωνιών, που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και τον συντονισμό των δορυφόρων.

(4) Το παρόν άρθρο ισχύει άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 16Α.

Άρνηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης

26.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι  προς το δημόσιο συμφέρον ή αυτό είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας ή υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων ή η αίτηση για χορήγηση  δικαιώματος χρήσης, δεν πληροί τις απαραίτητες, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, προϋποθέσεις για τη χορήγηση  δικαιώματος χρήσης.

(2) Όπου αίτηση για δικαίωμα χρήσης απορρίπτεται, ο Διευθυντής -

(α) Πληροφορεί τον αιτητή για τους λόγους απόρριψης της αίτησης,

(β) παρέχει στον αιτητή την ευκαιρία να επιδείξει λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να του χορηγηθεί το δικαίωμα χρήσης,

(γ) δύναται, αφού λάβει υπόψη τους αναφερόμενους στην παράγραφο (β) λόγους, να χορηγήσει το δικαίωμα χρήσης, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες κρίνει αναγκαίες,

(δ) δύναται κατόπιν εξέτασης των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) να επιβεβαιώσει την απόφαση του.

(3) Το εδάφιο (2)(β),(γ) και (δ) δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η αίτηση για  δικαίωμα χρήσης απορρίπτεται στα πλαίσια διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 23 ή 24 ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης που καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(4) Καμιά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει το Διευθυντή να αρνηθεί την παραχώρηση ή την ανανέωση οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης, ή να ανακαλέσει ή τερματίσει οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης εάν, είτε πριν είτε μετά τη χορήγηση ή την τελευταία ανανέωση του δικαιώματος χρήσης, ο αιτητής έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα προβλεπόμενο  από  τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, είτε σε σχέση με την εν λόγω εξουσιοδότηση είτε όχι, ή έχει παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς του εν λόγω ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε σε αυτόν, ή έχει καταδικαστεί δυνάμει του άρθρου 52(10) για χρήση οποιωνδήποτε συσκευών για σκοπούς επιβλαβούς παρεμβολής σε οποιαδήποτε ραδιοεπικοινωνία ή συσκευή.

Πειραματικές εξουσιοδοτήσεις και εξουσιοδοτήσεις μικρής διάρκειας

27.-(1) Όπου υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση δικαιώματος χρήσης, και ο Διευθυντής είναι ικανοποιημένος ότι ο μόνος σκοπός για τον οποίο ο αιτητής απαιτεί το δικαίωμα χρήσης, είναι η διεξαγωγή πειραμάτων στις ραδιοεπικοινωνίες για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ο Διευθυντής χορηγεί το δικαίωμα χρήσης ή το ανανεώνει, εάν τούτο είναι εφικτό, και κανένα τέλος δεν καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρά μόνο το απαιτούμενο για την έκδοση ή την ανανέωση του εν λόγω  δικαιώματος χρήσης.

(2) Ο Διευθυντής δύναται, στην περίπτωση που μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια εξουσιοδότηση για χρονική περίοδο μικρότερη των τριών μηνών, να χορηγήσει εξουσιοδότηση μικρής διάρκειας στην εν λόγω επιχείρηση.

(3) Τα καταβλητέα τέλη σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις μικρής διάρκειας καθορίζονται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την αναλογικότητα και τη διαφάνεια.

Όροι που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα χρήσης

28.-(1) Δικαίωμα χρήσης που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να παρέχεται υπό τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως ο Διευθυντής κρίνει εύλογα πρόσφορο.

(2) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε το δικαίωμα χρήσης που χορηγείται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να προβλέπει αναλογικούς και αμερόληπτους περιορισμούς όσον αφορά το είδος των ραδιοδικτύων ή της ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον αυτό απαιτείται:

(α) προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών·

(β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία·

(γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας·

(δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοσυχνοτήτων σε περιπτώσεις όπου η χρήση ραδιοσυχνοτήτων υπάγεται σε γενική άδεια·

(ε) για τη διαφύλαξη της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος· ή

(στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το εδάφιο (6).

(3) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε το δικαίωμα χρήσης που χορηγείται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπει την παροχή όλων των τύπων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να προβλέπει αναλογικούς και αμερόληπτους περιορισμούς για τους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της εκπλήρωσης απαίτησης δυνάμει των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union (ITU)):

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέτρα που επιβάλουν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη, διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να αιτιολογούνται με βάση την εκπλήρωση στόχων γενικού συμφέροντος, όπως μεταξύ άλλων:

(α) της ασφάλειας της ζωής·

(β) της προαγωγής της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής·

(γ) της αποφυγής αναποτελεσματικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων·

(δ) της προαγωγής της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, μέτρο που απαγορεύει την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μπορεί να προβλέπεται μόνον όπου αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής.  Ο Διευθυντής δύναται, κατ’ εξαίρεση, να επεκτείνει το μέτρο αυτό ώστε να διέπει υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων γενικού συμφέροντος όπως ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Ο Διευθυντής επανεξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα την ανάγκη ύπαρξης των περιορισμών που αναφέρονται στα εδάφιο (2) και (3) και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής, ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης, αποφασίσει να άρει περιορισμούς που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), δύναται να προβεί σε αποτίμηση της αξίας του δικαιώματος χρήσης και αναλόγως του αποτελέσματος της αποτίμησης, να καθορίσει το ποσό, το οποίο οφείλει να καταβάλει ο κάτοχος του δικαιώματος χρήσης ή/και να επιβάλει άλλες υποχρεώσεις στον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης.

(5)  Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που προτίθεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να προβούν σε γραπτές παραστάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(6) Επιπρόσθετα από τους περιορισμούς και τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), ο Διευθυντής δύναται, κατά τη χορήγηση του δικαιώματος χρήσης, να επιβάλει και να απαιτήσει από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) ικανοποίηση απαιτήσεων κάλυψης και ποιότητας·

(β) αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων·

(γ) τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις απαραίτητες για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις διαφέρουν από αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε εφαρμοστέα γενική εξουσιοδότηση·

(δ) μέγιστη διάρκεια, υποκείμενη σε τυχόν αλλαγές στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας περιόδου για απόσβεση της επένδυσης:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιλάβει πρόνοια σχετικά με την παράταση του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων·

(ε) μεταβίβαση δικαιωμάτων κατόπιν πρωτοβουλίας της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης και προϋποθέσεις για τέτοια μεταβίβαση·

(στ) τέλη εξουσιοδότησης·

(ζ) τυχόν δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης· και

(η) υποχρεώσεις δυνάμει διεθνών συμφωνιών σχετικών με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

(θ) υποχρεώσεις που διέπουν την πειραματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων·

(ι) κανόνες για την αποφυγή της αποθεματοποίησης του φάσματος (spectrum hoarding), ιδίως ορίζοντας αυστηρές προθεσμίες για την πραγματική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης από τον κάτοχό τους και επιβάλλοντας κυρώσεις, περιλαμβανομένων των οικονομικών κυρώσεων ή της αφαίρεσης των δικαιωμάτων χρήσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προθεσμίες.  Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται και εφαρμόζονται κατά αναλογικό, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο·

(ια) τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 16Α, όρους σύμφωνα με τους οποίους ατομικά δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή χρονομισθωθούν από τον κάτοχο των δικαιωμάτων.

(7) Γενική εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να επιτρέψει τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς δυνάμει των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012.

(8) Καμιά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή να θέτει όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς σε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ή τη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιεί όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών της μη διάκρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

Εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των εξουσιοδοτήσεων

29.-(1) Ο Διευθυντής διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις των χορηγουμένων γενικών εξουσιοδοτήσεων ή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί από εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις να του παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις των χορηγουμένων γενικών εξουσιοδοτήσεων ή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης.

(3) Σε περιπτώσεις, όπου φαίνεται στο Διευθυντή ότι υπάρχει παράβαση όρου ή περιορισμού ή προϋπόθεσης ενός ατομικού δικαιώματος χρήσης ή μιας γενικής εξουσιοδότησης, ο Διευθυντής πληροφορεί σχετικά την εξουσιοδοτημένη επιχείρηση και της παρέχει την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να λάβει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τον τερματισμό της παράβασης, είτε άμεσα είτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του την οποία κοινοποιεί στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση·  Τα εν λόγω μέτρα δυνατόν να περιλαμβάνουν:

(α) επιβολή αποτρεπτικού διοικητικού προστίμου, το οποίο διοικητικό πρόστιμο μπορεί να είναι περιοδικό και να έχει αναδρομική ισχύ·

(β) αναστολή της εξουσιοδότησης, απαγορεύοντας στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση να χρησιμοποιεί την εξουσιοδότηση, μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τους όρους και περιορισμούς και προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης.

(5) Αν η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί  με  την   πιο  πάνω  απόφαση,  ο   Διευθυντής δύναται να τερματίσει την εξουσιοδότηση ή/και να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση δικαστικού Διατάγματος προς επιβολή της απόφασης του.

(6) Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των όρων ή περιορισμών ή προϋποθέσεων ενός ατομικού δικαιώματος χρήσης ή μιας γενικής εξουσιοδότησης, αν τα μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο εδάφιο (4) δεν φέρουν αποτέλεσμα, ο Διευθυντής δύναται να εμποδίσει την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την εξουσιοδοτημένη επιχείρηση ή να αναστέλλει ή να τερματίσει τα δικαιώματα χρήσης:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, μπορούν να επιβληθούν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και αν η παράβαση έχει στη συνέχεια διορθωθεί.

(7) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (3), (4), (5) και (6), αν ο Διευθυντής αποδεδειγμένα πιστεύει ότι η παράβαση των όρων ή περιορισμών ή προϋποθέσεων ενός ατομικού δικαιώματος χρήσης ή μιας γενικής εξουσιοδότησης συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή ότι θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλους φορείς ή σε χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης,  πριν  από  τη  λήψη  τελικής  απόφασης:

Νοείται ότι, στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται η δυνατότητα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις και να προτείνει επανορθωτικά μέτρα εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται από το Διευθυντή:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο Διευθυντής δύναται να επιβεβαιώνει τα προσωρινά μέτρα, τα οποία έχουν μέγιστη ισχύ τριών μηνών, αλλά μπορούν, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκτέλεσης, να παραταθούν για περαιτέρω χρονική περίοδο ως και τριών μηνών.

Τροποποίηση εξουσιοδότησης

30.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, υπό τους οποίους τελεί εξουσιοδότηση είτε, στην περίπτωση ατομικού δικαιώματος χρήσης, με γραπτή ειδοποίηση η οποία επιδίδεται στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, είτε, στην περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις εξουσιοδότησης δύνανται να τροποποιούνται από το Διευθυντή σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση ατομικού δικαιώματος χρήσης ή γενικής εξουσιοδότησης, εάν ο Υπουργός ζητήσει την τροποποίηση από το Διευθυντή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους συμμόρφωσης με απόφαση διεθνούς οργανισμού ή για λόγους εφαρμογής πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

(β) προς συμμόρφωση της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης με δέσμευση την οποία ανέλαβε στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης·

(γ) σε περίπτωση ατομικού δικαιώματος χρήσης το οποίο ο Διευθυντής χορήγησε υπό τον όρο της έναρξης της άσκησής του εντός καθοριζόμενης προθεσμίας, εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι το ατομικό δικαίωμα χρήσης δεν ασκήθηκε εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας·

(δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Διευθυντής κρίνει την τροποποίηση επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν αναφορικά με τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), προτού ο Διευθυντής τροποποιήσει:

(α) Ατομικό δικαίωμα χρήσης, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να τροποποιήσει το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης, με γραπτή ειδοποίηση, η οποία επιδίδεται στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, και παρέχει σε αυτήν χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων για να διατυπώσει τις απόψεις της επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων·

(β) γενική εξουσιοδότηση, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να τροποποιήσει την εν λόγω γενική εξουσιοδότηση με σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και παρέχει στους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

(4)  Ο Διευθυντής δύναται, σε έκτακτες περιπτώσεις, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του, να τροποποιεί, κατά τον καθορισμένο στο εδάφιο (1) τρόπο, όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς υπό τους οποίους ατομικό δικαίωμα χρήσης ή γενική εξουσιοδότηση τελεί:

(α) Παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους χρονική περίοδο μικρότερη των τεσσάρων εβδομάδων για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, ή

(β) χωρίς να παρέχει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους εκ των προτέρων επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθυντής:

(i) Κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τις διενεργηθείσες τροποποιήσεις, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), και παρέχει σε αυτούς την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους επ’ αυτών, κατά τα διαλαμβανόμενα, τηρουμένων των αναλογιών, στο εδάφιο (3), και

(ii) λαμβάνει υπόψη αυτές τις απόψεις και, με αιτιολογημένη απόφασή του, επιβεβαιώνει, μεταβάλει ή ανακαλεί τις διενεργηθείσες τροποποιήσεις.

Τερματισμός εξουσιοδότησης

31.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να τερματίσει ένα ατομικό δικαίωμα χρήσης ή το δικαίωμα μιας επιχείρησης να λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης -

(α) Εάν πρόκειται για  ατομικό δικαίωμα χρήσης, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής ετήσιου ή άλλου τέλους της  εξουσιοδότησης, όπως αυτή η περίπτωση ρυθμίζεται από Κανονισμούς· ή

(β) σε περίπτωση παράλειψης καταβολής ετήσιου ή άλλου περιοδικού τέλους εξουσιοδότησης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία, που καθίσταται  πληρωτέο· ή

(γ) σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης· ή

(δ) κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32· ή

(ε) όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις ενός τέτοιου ατομικού δικαιώματος χρήσης ή γενικής εξουσιοδότησης παραβιάσθηκαν και ο Διευθυντής αποφάσισε να θεσπίσει τη λήξη ισχύος του ατομικού δικαιώματος χρήσης ή του δικαιώματος της επιχείρησης να λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης δυνάμει του άρθρου (29)· ή

(στ) όπου αυτό προβλέπεται από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού.

(2) Όταν ο Διευθυντής τερματίζει εξουσιοδότηση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού, το πράττει –

(α) Σε περίπτωση ατομικού δικαιώματος χρήσης, με γραπτή ειδοποίηση η οποία επιδίδεται στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, και

(β) σε περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Όταν ο Διευθυντής αποφασίζει να τερματίσει το δικαίωμα μιας εξουσιοδοτημένης επιχείρησης να λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού, επιδίδει γραπτή ειδοποίηση στην εν λόγω επιχείρηση.

Ανακατανομή ραδιοσυχνοτήτων

32.-(1) Όπου ο Διευθυντής κρίνει ότι είναι αναγκαίο, λόγω του ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η ζήτηση για ραδιοσυχνότητες για συγκεκριμένη υπηρεσία ή σύστημα, ή όπου προβλέπεται ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος η ζήτηση δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί, δύναται να εξετάζει την ανακατανομή των ραδιοσυχνοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

(2) Προς το σκοπό της ανακατανομής των ραδιοσυχνοτήτων, ο Διευθυντής δύναται να τερματίζει εξουσιοδοτήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέων εξουσιοδοτήσεων στα πρόσωπα, που έχουν εγκαθιδρύσει ή επιθυμούν να εγκαθιδρύσουν παρόμοιες υπηρεσίες ή συστήματα.

(3) Η ανακατανομή ραδιοσυχνοτήτων προϋποθέτει -

(α) Τον καθορισμό με Κανονισμούς σαφών, αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων για την ανακατανομή των πόρων των ραδιοσυχνοτήτων, που είχαν παραχωρηθεί για συγκεκριμένη χρήση·

(β) την αποτελεσματικότερη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων· και

(γ) τον καθορισμό τέτοιων χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή της ανακατανομής ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να παρέχεται στις εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις ελάχιστη ειδοποίηση ενός τουλάχιστον έτους για την απόσυρση των συχνοτήτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιεστική έλλειψη ραδιοσυχνοτήτων η οποία παρεμποδίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τις οποίες υπάρχει ζήτηση, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιεστική έλλειψη ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε οποιοδήποτε τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Διευθυντής δύναται κατ’ εξαίρεση να προνοεί για ειδοποίηση μικρότερη του ενός έτους.

(5) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν περαιτέρω ειδικούς κανόνες αναφορικά με τα πρακτικά ζητήματα της ανακατανομής συχνοτήτων περιλαμβανομένων ιδιαίτερα απαιτήσεων, που αφορούν στην υιοθέτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων ή τεχνολογιών αξιοποίησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

Εξουσία για απόσυρση εξουσιοδοτήσεων κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης

33.-(1) Εάν ο Υπουργός το θεωρήσει σκόπιμο, λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται είτε με γραπτή ειδοποίηση, που επιδίδεται στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, να αναστέλλει ή τερματίζει το ατομικό δικαίωμα χρήσης, είτε με γενική ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναστέλλει ή τερματίζει όλες τις εξουσιοδοτήσεις, που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει περί της μη χορήγησης ή ανανέωσης οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, εάν λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης το κρίνει σκόπιμο.

(2) Σε περίπτωση που κηρύσσεται οποτεδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή προβλέπεται στο Σύνταγμα ή κατάσταση πολιτικής άμυνας δυνάμει των περί Πολιτικής Άμυνας Νόμων, ή σε περίπτωση απειλής προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας όπως αυτό προβλέπεται στον περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμο, κατά την οποία κρίνεται σκόπιμο, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, η Κυβέρνηση να θέσει υπό τον έλεγχό της την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων μέσω σταθμού, είναι νόμιμο, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, για τον Υπουργό, να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού και να απαγορεύσει στον ιδιοκτήτη ή στον ασκούντα τον έλεγχο του σταθμού να τον χρησιμοποιεί, και για το σκοπό αυτό να φροντίσει, ώστε οποιοδήποτε κατασκευαστικό στοιχείο ή μέρος του εξοπλισμού που αποτελεί το σταθμό, να μετακινηθεί σε τέτοιο τόπο, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, και οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή, δύναται από καιρό σε καιρό να εισέρχεται στα κτίρια ή υποστατικά στα οποία διατηρείται ο σταθμός για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, όπως προαναφέρεται:

Νοείται ότι εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή πρόσωπο δύναται να εισέρχεται δυνάμει του παρόντος άρθρου σε κτίριο ή υποστατικό, που χρησιμοποιείται κυρίως ως κατοικία, μόνο σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτης ανάγκης δυνάμει του Συντάγματος δια της οποίας αναστέλλεται το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Ισχύς εξουσιοδότησης

34.-(1)(α) Ατομικό δικαίωμα χρήσης, το οποίο χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν έχει τερματιστεί προηγουμένως δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, και εκτός εάν πρόκειται για ατομικό δικαίωμα χρήσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ισχύει -

(i) για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως καθορίζεται στην εξουσιοδότηση, εάν πρόκειται για ατομικό δικαίωμα χρήσης που έχει χορηγηθεί είτε δια της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 23 ή 24 είτε δια διαδικασίας διαπραγμάτευσης που καθορίζεται σε Κανονισμούς, ή

(ii) με την επιφύλαξη των προνοιών των Κανονισμών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, οπότε χρήζει ανανέωσης, εάν πρόκειται για ατομικό δικαίωμα χρήσης το οποίο δεν έχει χορηγηθεί δια διαδικασίας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i):

Νοείται  ότι ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει στην εξουσιοδότηση που χορηγεί ότι το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης ισχύει για περίοδο μέχρις ενός έτους από την ημερομηνία που έχει χορηγηθεί, οπότε χρήζει ανανέωσης για το επόμενο έτος, και ότι τα σχετικά τέλη εξουσιοδότησης καθορίζονται από το Διευθυντή τηρουμένων των αναλογιών, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(β) Ατομικό δικαίωμα χρήσης το οποίο χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε φυσικό πρόσωπο και το οποίο ισχύει κατά το θάνατό του, συνεχίζει να υφίσταται προς όφελος του διαχειριστή ή, κατά περίπτωση, των διαδόχων του εν λόγω προσώπου μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο που ο Διευθυντής επιτρέπει, εκτός εάν τερματιστεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(2) (α) Γενική εξουσιοδότηση, η οποία χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ισχύει μέχρις ότου τερματιστεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(β) Το δικαίωμα μιας επιχείρησης να λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης υποκείμενης σε εγγραφή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, οπότε χρήζει ανανέωσης:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει στη γενική εξουσιοδότηση ότι το δικαίωμα χρήσης ισχύει για περίοδο μέχρις ενός έτους από την ημέρα υποβολής της σχετικής δήλωσης εγγραφής, οπότε χρήζει ανανέωσης για το επόμενο έτος, και ότι τα σχετικά τέλη εξουσιοδότησης καθορίζονται από το Διευθυντή τηρουμένων των αναλογιών, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(γ) Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου το οποίο έχει το δικαίωμα, κατά τα διαλαμβανόμενα σε Κανονισμούς, να ασκεί ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα βάσει γενικής εξουσιοδότησης που υπόκειται σε εγγραφή, ο διαχειριστής ή, κατά περίπτωση, οι διάδοχοι του εν λόγω προσώπου επιτρέπεται να ασκούν το προαναφερόμενο δικαίωμα μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο που ο Διευθυντής επιτρέπει, εκτός εάν -

(i) η γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή

(ii) το προαναφερόμενο δικαίωμα αίρεται κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς.

Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένης επιχείρησης

35.-(1) Η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, εάν διαταχθεί προς τούτο από το Διευθυντή, παραδίδει σε αυτόν οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης  έχει εκδοθεί στο όνομα της ή βρίσκεται στην κατοχή της ή υπό τον έλεγχό της.

(2) Όπου ένα δικαίωμα χρήσης έχει εκπνεύσει ή τερματιστεί, η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση και κάθε άλλο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του οποίου μπορεί να βρίσκεται αυτό, υποχρεούται να φροντίσει όπως, εάν τούτο απαιτήσει ο Διευθυντής, το δικαίωμα χρήσης  παραδοθεί στο Διευθυντή.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16Α, η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, δεν δικαιούται να εκχωρεί ή παραχωρεί τη χρήση, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης, που χορηγείται σε αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διευθυντή, οποιαδήποτε δε εκχώρηση ή παραχώρηση κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου είναι άκυρη.

ΜΕΡΟΣ IV ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

36. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οποιοδήποτε ραδιοεξοπλισμό, εκτός από-

(α) Ραδιοεξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους στην περίπτωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα κρατικής ασφάλειας, και τις δραστηριότητες του κράτους στον τομέα του ποινικού δικαίου·

(β) [Διαγράφηκε]·

(γ) ραδιοεξοπλισμό, ο οποίος εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία ή είναι συγκεκριμένου τύπου η χρησιμοποιείται υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, που περιγράφονται σε Διάταγμα του Διευθυντή το οποίο τον εξαιρεί από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Διάθεση στην αγορά και προϋποθέσεις συμμόρφωσης

37.—(1) Ραδιοεξοπλισμός επιτρέπεται-

(α) Να καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, ή/και

(β) να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου και να χρησιμοποιείται όταν έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται,

μόνο εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 46Α και 46Β οι προϋποθέσεις προς συμμόρφωση είναι-

(α) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 46Α και 46ΒΗ πλήρωση των ουσιωδών απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 39 και σε οποιουσδήποτε κανονισμούς·

(β) η διεξαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις, σύμφωνα με κανονισμούς·

(γ) η επίθεση της σήμανσης CE, επί του ραδιοεξοπλισμού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή από τον εισαγωγέα ή και το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 41·

(δ) η σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης Ε.Ε. ή απλουστευμένης δήλωσης συμμόρφωσης σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό από τον κατασκευαστή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς.

Ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοεξοπλισμού

37Α.(1)  Ο Διευθυντής δεν εμποδίζει, για λόγους που αφορούν θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τη διαθεσιμότητα στην αγορά, στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2)(α)  Ο Διευθυντής δύναται, σε περιπτώσεις εμπορικών εκθέσεων, άλλων εκθέσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων, να επιτρέπει την επίδειξη ραδιοεξοπλισμού ο οποίος δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οποιωνδήποτε διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, εφόσον αναφέρεται σαφώς, σε ορατή πινακίδα, ότι ο εν λόγω ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στην αγορά ή/και να τεθεί σε λειτουργία πριν να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Η επίδειξη ραδιοεξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία.

Τεκμήριο συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού

37Β. Ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 39 και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.

Κοινοποίηση προδιαγραφών ραδιοεπαφής και ορισμός κλάσεων ραδιοεξοπλισμού

38.(1) Ο Διευθυντής κοινοποιεί με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου του 2003, τις ραδιοεπαφές που προτίθεται να ρυθμίσει, με εξαίρεση:

(α) Τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και

(β) τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες, αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό ο οποίος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουσιώδεις απαιτήσεις ραδιοεξοπλισμού

39.(1)  Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

(α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που καθορίζονται στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης.

(β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(2) Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται  κατά τρόπο, ώστε αφενός να χρησιμοποιεί αποδοτικά το ραδιοφάσμα και αφετέρου να υποστηρίζει την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.

(3) Ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:

(α) Να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό·

(β) να μη βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να κάνει κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας·

(γ) να ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή·

(δ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την προστασία από απάτη·

(ε) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

(στ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η χρήση του από χρήστες με αναπηρία·

(ζ) να μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

(η) να διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίων με κοινού τύπου φορτιστές·

(θ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.

Διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης

40. Κανονισμοί καθορίζουν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις τις οποίες ο κατασκευαστής οφείλει να ακολουθήσει σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό.

Επίθεση σήμανσης CE

41.—(1) Η σήμανση CE, υποδηλώνει συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39.

(2) Μετά από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και πριν τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, επιτίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, η σήμανση πιστότητας CE στο ραδιοεξοπλισμό, στον τύπο και στη μορφή που καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(3) Κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες, τον τύπο, τη μορφή και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σήμανση CE.

Υποχρεώσεις Οικονομικών Φορέων

42. Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων ραδιοεξοπλισμού καθορίζονται με Κανονισμούς.

Εποπτεία της αγοράς, έλεγχος του εισερχόμενου στην αγορά ραδιοεξοπλισμού

43.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 46Α και 46Β ο Διευθυντής επιτηρεί την αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητα σε αυτή ραδιοεξοπλισμού ο οποίος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι, εφαρμόζονται στο ραδιοεξοπλισμό το  άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 ως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Κανονισμοί καθορίζουν τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνει ο Διευθυντής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την απόσυρση του ραδιοεξοπλισμού από την αγορά ή τη θέση του εκτός λειτουργίας, ή την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία.

(3) Ο Διευθυντής ειδοποιεί την Επιτροπή, αναφορικά με το ραδιοεξοπλισμό που αποσύρθηκε από την αγορά, υποδεικνύοντας το λόγο ή τους λόγους για την απόφασή του καθώς και το λόγο ή τους λόγους της μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τον παρόντα Νόμο.

Εξουσία Διευθυντή Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών – συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών

44.-(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από το Διευθυντή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο δυνάμει του άρθρου 4(3), των αρμοδιοτήτων τους αναφορικά με την επιτήρηση της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να αποκαλύψει στο Διευθυντή πληροφορίες που λαμβάνει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες ή διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1), θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

(3) Ο Διευθυντής κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του για την επιτήρηση της αγοράς, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και να εξουσιοδοτεί λειτουργούς των Υπηρεσιών αυτών να ενεργούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως εξουσιοδοτημένα από το Διευθυντή πρόσωπα σε σχέση με τις δραστηριότητες που θα εξουσιοδοτούνται.

Καθορισμός τελών κοινοποιημένων οργανισμών

44. [Διαγράφηκε]
Κοινοποίηση Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης

45.—(1) Ο Διευθυντής λειτουργεί ως κοινοποιούσα αρχή και είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων  διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών και για το σκοπό αυτό, με διαδικασία που δύναται να καθοριστεί σε Κανονισμούς, εγκρίνει έναν ή περισσότερους οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Κανονισμούς, ως οργανισμούς που δύνανται να εκτελούν διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ο Διευθυντής κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση να εκτελούν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και κάθε εγκεκριμένο οργανισμό βάσει του εδαφίου (1).

(3) Η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο είναι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου έγκυρη μόνο εάν διενεργείται-

(α) από οργανισμό που εγκρίνεται από τον Υπουργό βάσει του εδαφίου (1), ή

(β) από οργανισμό ο οποίος επιλέγεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμός που δύναται να εκτελεί τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με ουσιώδεις απαιτήσεις, και του οποίου την επιλογή το εν λόγω κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Απαιτήσεις σχετικά με το Διευθυντή ως κοινοποιούσα αρχή

45Α.  (1)  Ο Διευθυντής κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 λειτουργεί κατά τρόπο ώστε-

(α) Να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

(β) να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία,

(γ) να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών,

(δ) να διασφαλίζεται ότι κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση,

(ε) να διασφαλίζεται ότι δεν προσφέρονται ούτε παρέχονται από την κοινοποιούσα αρχη δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση,

(στ) να υπάρχει επαρκής αριθμός ικανού προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του.

(2) Ο Διευθυντής ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εδαφική έκταση εφαρμογής

46.—(1) Ο παρών Νόμος, εφαρμόζεται-

(α) σε όλους τους σταθμούς και συσκευές που μόνιμα βρίσκονται είτε στο έδαφος είτε στα χωρικά ύδατα είτε στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας κατά ή μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου.

(β) σε όλους τους σταθμούς και συσκευές, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία, έστω και εάν κατά τη δεδομένη ώρα, δε βρίσκεται στη Δημοκρατία ή στα χωρικά της ύδατα ή στον εναέριο χώρο της, τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν, και

(γ) σε όλες τις συσκευές οι οποίες δε βρίσκονται στη Δημοκρατία ή στα χωρικά της ύδατα ή στον εναέριο χώρο της, τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν, αλλά αφέθηκαν από κάπου στη Δημοκρατία ή στα χωρικά της ύδατα, ή από οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία, και άνευ επηρεασμού της ευθύνης οποιουδήποτε άλλου προσώπου, στην περίπτωση παράβασης του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών, σε σχέση με οποιοδήποτε σταθμό ή συσκευή πάνω σε τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος ή η οποία αφέθηκε από οποιοδήποτε τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος, ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους, είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στην ποινή που ο παρών Νόμος προνοεί για το αδίκημα.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν για ρύθμιση της χρήσης, σε οποιοδήποτε αλλοδαπό πλοίο ή σε αλλοδαπό αεροσκάφος εντός των χωρικών υδάτων ή του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας, ραδιοεξοπλισμού, και τέτοιοι Κανονισμοί δυνατό να προνοούν την τιμωρία προσώπων που τους παραβαίνουν, με τέτοια χρηματική ποινή, που να μην υπερβαίνει στην περίπτωση κάθε αδικήματος τις πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ, όπως ήθελε καθοριστεί στους Κανονισμούς, και την κατάσχεση οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού σε σχέση με τον οποίο διαπράττεται αδίκημα σύμφωνα με τους εν λόγω Κανονισμούς.

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), ο ιδιοκτήτης πλοίου ή αεροσκάφους και ο καπετάνιος ή το εκάστοτε πρόσωπο που ευθύνεται για τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος, δεν είναι ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει Κανονισμού, λόγω παράβασης του παρόντος Νόμου ή Κανονισμού σε σχέση με συσκευή επί πλοίου ή αεροσκάφους, εάν η παράβαση συνίσταται στη χρήση από επιβάτη που βρίσκεται πάνω στο πλοίο ή το αεροσκάφος, συσκευής η οποία δεν έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί για εκπομπή (σε αντίθεση με τη λήψη), και η οποία δεν αποτελεί μέρος του ραδιοεξοπλισμού, εάν υπάρχει, του πλοίου ή του αεροσκάφους.

Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό

46Α.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 39 και τις σχετικές αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  αρμοδιότητα του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τους εκάστοτε σε ισχύ  Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002.

(2)  Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 39   διενεργείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002.

Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό

46Β.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου  (3) του άρθρου 39 και των σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν αρμοδιότητα του Επιτρόπου, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τους εκάστοτε σε ισχύ  Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004.

(2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 39, διενεργείται από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004.

Εξουσία εξέτασης με σκοπό τον καθορισμό της ικανότητας και της έκδοσης πιστοποιητικών

47.—(1) Ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει τη διεξαγωγή εξετάσεων ή άλλων τέτοιων δοκιμών, για να καθορίσει την ικανότητα των προσώπων που αιτούνται για την πλήρωση θέσεων σε σχέση με τη λειτουργία σταθμών για ραδιοεπικοινωνίες ή συσκευών ραδιοεπικοινωνιών, και, δύναται να εκδίδει για τα πρόσωπα που επιτυγχάνουν σε τέτοιες εξετάσεις ή δοκιμές, πιστοποιητικά ικανότητας τέτοιων τύπων, όπως ήθελε από καιρό σε καιρό αποφασίζει. Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν καταβλητέα τέλη για την άσκηση του δικαιώματος να παρακάθονται σε τέτοιες εξετάσεις και να υποβάλλονται σε τέτοιες δοκιμές.

(2) Ο Διευθυντής-

(α) Δύναται να αποφασίζει περί της ουσίας και της συχνότητας τέτοιων εξετάσεων και των προσόντων, εάν υπάρχουν, που οφείλει να κατέχει κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να τις παρακαθήσει, και

(β) οφείλει να δημοσιεύει τέτοια απόφαση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει σε τέτοια πρόσωπα, όπως ήθελε θεωρήσει σωστό, γραπτές εξουσιοδοτήσεις, εφεξής καλούμενες άδειες χειριστή, με τις οποίες να εξουσιοδοτεί τα εν λόγω πρόσωπα να πληρώνουν τέτοιες θέσεις σε σχέση με τη λειτουργία σταθμών για ραδιοεπικοινωνίες ή ραδιοεξοπλισμού, ως ήθελε καθοριστεί στις ως άνω άδειες χειριστή, εφόσον πρόκειται για θέσεις για την κατάληψη των οποίων, η κατοχή τέτοιας άδειας είναι απαραίτητο προσόν ή άλλως αναγκαίο βάσει εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(4) Εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι, μπορεί οποτεδήποτε να αναστείλει οποιαδήποτε άδεια χειριστή που χορηγείται σύμφωνα με το πιο πάνω εδάφιο με σκοπό τον τερματισμό αυτής, και όπου αναστέλλει, με αυτό τον τρόπο άδεια χειριστή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48.

(5) Όπου άδεια χειριστή, που χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (3), παύει να ισχύει ή αναστάληκε, είναι καθήκον του προσώπου στο οποίο εκδόθηκε η άδεια του χειριστή, και οποιουδήποτε άλλου προσώπου στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η άδεια, να φροντίσει ώστε η άδεια του χειριστή να παραδοθεί στον Διευθυντή, εάν ο Διευθυντής απαιτεί αυτό, και οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο χωρίς λογική δικαιολογία παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Ειδοποίηση αναστολής της άδειας του χειριστή

48.—(1) Ο Διευθυντής, αναστέλλοντας την άδεια του χειριστή, επιδίδει στον αδειούχο ειδοποίηση, με την οποία τον πληροφορεί για την αναστολή και τους λόγους της απόφασης αυτής καθώς και για τα δικαιώματά του, δυνάμει του παρόντος άρθρου, και τον πληροφορεί περαιτέρω ότι εάν δεν κάνει χρήση των δικαιωμάτων αυτών, ο Διευθυντής δύναται να τερματίσει την άδεια του χειριστή:

Νοείται ότι, όπου ο Διευθυντής κρίνει ότι δεν είναι λογικά πρακτικό να επιδίδει την ειδοποίηση στον αδειούχο, δύναται να λαμβάνει τέτοια άλλα μέτρα, μέσω δημοσίευσης ή άλλως πως, όπως του φαίνεται λογικό υπό τις περιστάσεις, προκειμένου ο αδειούχος να λάβει γνώση της αναστολής, τους λόγους για την αναστολή και των δικαιωμάτων του δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Εάν, εντός καθορισμένης στην ειδοποίηση χρονικής περιόδου, και με τον τρόπο που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ο αδειούχος ζητήσει επανεξέταση του όλου θέματος, ο Διευθυντής οφείλει να το επανεξετάσει και να πληροφορήσει τον αδειούχο το ταχύτερο δυνατό για το αποτέλεσμα.

(β) Ο Διευθυντής πληροφορεί τον αδειούχο για το δικαίωμά του να υποβάλει παραστάσεις και την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να το πράξει.

(γ) Ο Διευθυντής, έχοντας εξετάσει οποιεσδήποτε παραστάσεις, αποφασίζει για τον τερματισμό ή τη συνέχιση της αναστολής ή τον τερματισμό της άδειας, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ VI ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
Συμμετοχή στην ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία

49.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7), κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία χωρίς εξουσιοδότηση χορηγούμενη κατά τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος III του παρόντος Νόμου, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση διακριτικού σήματος (call sign).

(2) Ο Διευθυντής εκδίδει εξουσιοδοτήσεις για τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία:

(α) Σε ραδιοερασιτέχνες, που έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις και υποβάλλουν στο Διευθυντή το πιστοποιητικό επιτυχίας τους στις εξετάσεις αυτές· ή

(β) σε ραδιοερασιτέχνες που κατέχουν εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, οι οποίες εξουσιοδοτήσεις έχουν χορηγηθεί από άλλη χώρα:

(i) Η οποία χώρα είναι μαζί με τη Δημοκρατία συμβαλλόμενο μέρος σε διμερή ή πολυμερή συμφωνία, η οποία αφορά θέματα ραδιοεπικοινωνιών και εξαιρεί τους ραδιοερασιτέχνες από την υποχρέωση να υποβληθούν επιτυχώς σε σχετικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από τη Δημοκρατία, ή

(ii) οι οποίες εξουσιοδοτήσεις αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία, ως ισοδύναμες με αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(3) Ο Διευθυντής, μετά από αίτηση, δύναται να εκχωρεί περαιτέρω διακριτικά σήματα σε ραδιοερασιτέχνες.

(4) Ο Διευθυντής, αφού διαβουλευθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη,  δύναται με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει τη διαδικασία για την παραχώρηση διακριτικών σημάτων  και τις λεπτομέρειες χρήσης ή/και από κοινού χρήσης των διακριτικών σημάτων.ι

(5) Ο Διευθυντής δύναται να αλλάζει τα παραχωρηθέντα διακριτικά σήματα, υπό ορισμένες περιστάσεις, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου τούτο απαιτείται από διεθνείς προδιαγραφές.

(6) Ο Διευθυντής δύναται να τερματίζει εξουσιοδότηση ραδιοερασιτεχνών και να αποσύρει το αντίστοιχο διακριτικό σήμα-

(α) Εάν κατά τη γνώμη του Διευθυντή, ο εξουσιοδοτημένος ραδιοερασιτέχνης παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο, ή

(β) κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 31.

(7) Πρόσωπο δύναται να λειτουργεί ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία χωρίς την εξουσιοδότηση και το διακριτικό σήμα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτει σε κατηγορία προσώπων που καθορίζεται σε Διάταγμα του Διευθυντή και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω λειτουργία πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε τέτοιο Διάταγμα.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ραδιοερασιτέχνη

50.—(1) Ο ραδιοερασιτέχνης δε χρησιμοποιεί οποιοδήποτε διακριτικό σήμα άλλο από αυτό, που έχει παραχωρηθεί από τον Διευθυντής.

(2) Ο ραδιοερασιτέχνης χρησιμοποιεί το ραδιοερασιτεχνικό σταθμό μόνο για μεταδόσεις σε ραδιοσυχνότητες που έχουν παραχωρηθεί με βάση το σχέδιο ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας, στη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία.

(3) Απαγορεύεται η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού-

(α) Για κερδοσκοπικούς ή οικονομικούς σκοπούς· ή

(β) για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(4) Ο ραδιοερασιτέχνης δύναται να επικοινωνεί μόνο με άλλους ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς και δε δύναται να μεταδίδει για τον ίδιο ή εκ μέρους τρίτων μηνύματα που δεν αφορούν τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία, εκτός σε τέτοιες περιπτώσεις όπου ο ραδιοερασιτέχνης βοηθά σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή καταστροφής.

Τέλη ραδιοερασιτεχνών

51.—(1) Κανονισμοί καθορίζουν τα καταβλητέα τέλη για-

(α) Την έκδοση πιστοποιητικών ραδιοερασιτεχνών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών

(β) την έκδοση εξουσιοδότησης ραδιοερασιτεχνών.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα

52.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα εκδιδόμενο από το Διευθυντή, δυνάμει των άρθρων 6 και 7, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Εμποδίζει το οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου· ή

(β) παραλείπει ή αρνείται να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια την οποία, δυνάμει του άρθρου 8, οφείλει να παρέχει στα πιο πάνω πρόσωπα· ή

(γ) αποκαλύπτει, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή σε σχέση με οποιαδήποτε αναφορά ή διαδικασία βάσει αυτού, οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την άσκηση εξουσιών που παραχωρούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε κατασκευαστική μέθοδο ή εμπορικό μυστικό,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απόφαση του Διευθυντή, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11, είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή λειτουργός δε συμμορφώνεται με το άρθρο 12(2), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν παρέχει απαιτούμενη από αυτόν πληροφορία, κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με το άρθρο 13, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, λειτουργώντας σταθμό ή οποιαδήποτε συσκευή ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς την απαιτούμενη από το άρθρο 16 εξουσιοδότηση ή κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με όρο, περιορισμό ή προϋπόθεση τέτοιας εξουσιοδότησης ή κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με όρο, περιορισμό ή προϋπόθεση διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του άρθρου 17(3), είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παραδώσει την εξουσιοδότηση στον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 35(1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα μετά την εκπνοή ή τερματισμό της σχετικής εξουσιοδότησης ή κατά τη διάρκεια αναστολής εξουσιοδότησης, δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Πρόσωπο, το οποίο, ενώ γνωρίζει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει εγκαθιδρυθεί ή διατηρείται ή λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, μεταβιβάζει ή λαμβάνει μήνυμα χρησιμοποιώντας το εν λόγω δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που βοηθά τη δημιουργία, διατήρηση ή λειτουργία αυτού του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(10) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε συσκευές για σκοπούς επιβλαβούς παρεμβολής σε ραδιοεπικοινωνία ή οποιαδήποτε συσκευή, είτε η εν λόγω συσκευή είναι συσκευή ραδιοεπικοινωνίας είτε όχι, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(11) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Μέσω ραδιοεπικοινωνίας αποστέλλει ή επιχειρεί να αποστείλει οποιοδήποτε μήνυμα, το οποίο, εν γνώσει του, είναι ψευδές ή παραπλανητικό και, είναι πιθανόν να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια οποιασδήποτε ζωτικής υπηρεσίας ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, πλοίου, αεροσκάφους ή οχήματος, και ιδιαίτερα οποιοδήποτε μήνυμα, το οποίο εν γνώσει του αποστολέα, υποδηλώνει ψευδώς ότι πλοίο ή αεροσκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο ή χρειάζεται βοήθεια ή ότι δε βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεν έχει ανάγκη για βοήθεια, ή

(β) χωρίς εξουσιοδότηση του Διευθυντή ή κατά παράβασή της, είτε-

(i) χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ραδιοεξοπλισμό με πρόθεση τη λήψη πληροφοριών αναφορικά με το περιεχόμενο, τον αποστολέα ή τον παραλήπτη οποιουδήποτε μηνύματος, είτε αυτό απεστάλη διά μέσου ραδιοεπικοινωνίας είτε όχι, χωρίς την απαιτούμενη δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή γι' αυτό, είτε

(ii) αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με το περιεχόμενο, τον αποστολέα ή παραλήπτη οποιουδήποτε μηνύματος, η οποία πληροφορία δε θα περιήρχετο εις γνώση του παρά μόνο με τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού από αυτόν ή από άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η αποκάλυψη της σχετικής πληροφορίας έγινε κατά την πορεία νόμιμης διαδικασίας ή για το σκοπό υποβολής οποιασδήποτε έκθεσης γι' αυτή,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(12) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας-

(α) Λειτουργεί ραδιοερασιτεχνικό σταθμό κατά παράβαση του παρόντος Νόμου· ή

(β) μεταδίδει μήνυμα από ραδιοερασιτεχνικό σταθμό κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(13) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απόφαση του Διευθυντή, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(14) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με κανονιστική διοικητική πράξη του Διευθυντή, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 55Α, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.

Διάπραξη ποινικού αδικήματος από νομικό πρόσωπο

53. Σε περίπτωση που διαπράττεται αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου που, κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου αδικήματος και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

Ποινική δίωξη μόνο κατόπιν συναίνεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

54. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρίς τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VIII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κανονισμοί

55.—(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, ο Διευθυντής εκδίδει Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου, οι πιο πάνω Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις διατάξεις ή διαδικασίες ή και τα δύο, ανάλογα με την κρίση του Διευθυντή, οι οποίες απαιτούνται για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

(β) τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) τα κριτήρια δυνάμει των οποίων χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης·

(δ) τα έγγραφα, πληροφορίες και έντυπα που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση για ένα ατομικό δικαίωμα χρήσης·

(ε) τις διαδικασίες εγγραφής·

(στ) τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 20·

(ζ) τα δικαιώματα χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 22(3)·

(η) τις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών προσφορών για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων·

(θ) τις διαδικασίες πλειστηριασμών για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων·

(ι) άλλες διαδικασίες από τις αναφερόμενες στις παραγράφους (η) και (θ), για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης  ραδιοσυχνοτήτων·

(ια)την εγκαθίδρυση της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής για τον καταρτισμό των εγγράφων διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων·

(ιβ) τα πρακτικά θέματα ανακατανομής ραδιοσυχνοτήτων, και ιδιαίτερα οποιεσδήποτε απαιτήσεις που αφορούν στην υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών μεθόδων ή τεχνολογιών αξιοποίησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων·

(ιγ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις για το ραδιοεξοπλισμό·

(ιδ) τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνει ο Διευθυντής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(ιε)τις διαδικασίες έγκρισης κοινοποιημένων οργανισμών και τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται·

(ιστ) τους περιορισμούς, τους οποίους δύναται να θέτει ο Διευθυντής, αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ιζ) τις εξετάσεις ή άλλες τέτοιες δοκιμές, οι οποίες καθορίζουν την ικανότητα προσώπων για τη λειτουργία σταθμών ή συσκευών, καθώς και τα καταβλητέα τέλη σχετικά με τέτοιες εξετάσεις και δοκιμές·

(ιη) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο αφορά ραδιοεπικοινωνίες, για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά δεσμευτικές ή μη πράξεις, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή διεθνούς οργανισμού·

(ιθ) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει περί έκδοσης Κανονισμών.

(3) Το άρθρο 29(β) του περί Ερμηνείας Νόμου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο εδάφιο (2)(ιη).

(4) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

(5) [Καταργήθηκε].

΄Εκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων προς εφαρμογή διεθνών κανόνων

55Α.-(1)  Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, Διατάγματα ή  Αποφάσεις, που συνιστούν  κανονιστικές διοικητικές πράξεις και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προς εφαρμογή σχετικών με θέματα ραδιοεπικοινωνιών αποφάσεων, συστάσεων ή άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή διεθνών οργανισμών.

(2) Κανονιστική διοικητική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτήν διαφορετικά.

 

Έκδοση Διαταγμάτων και Αποφάσεων

56.-(1) Διατάγματα που εκδίδονται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, εξαιρουμένων των διαταγμάτων που συνιστούν ατομικές διοικητικές πράξεις, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό σε κάθε σχετικό διάταγμα, ή σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.

(2) Αποφάσεις που εκδίδονται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται σε κάθε σχετική Απόφαση, ή σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης, ή σε περίπτωση δημοσίευσης Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.

ΜΕΡΟΣ IX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Καταργήσεις και Μεταβατικές Διατάξεις

58.—(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει του άρθρου 57, οι πιο κάτω Νόμοι καταργούνται:

(α) Ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος·

(β) ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασύρματη Τηλεγραφία) Νόμος.

(2)(α) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, Κανονισμός, διάταγμα ή άλλο έγγραφο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων των ως άνω καταργηθέντων Νόμων, συνεχίζει να ισχύει ή να υφίσταται μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκμαίρεται ότι το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού, άδειας, Κανονισμού, διατάγματος ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί πλήρως του όρους ή απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Νόμου, εκτός αν υπάρχουν ρητές πρόνοιες στον παρόντα Νόμο περί του αντιθέτου, περίπτωση κατά την οποία ισχύουν οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(β) Άδεια, που αναφέρεται στην παράγραφο (α), υπόκειται στην καταβολή τέλους άδειας κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 20.

(3) (α) Τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28 εφαρμόζονται στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται στο  άρθρο 5, αναφορικά με εξουσιοδοτήσεις χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου·

(β) (i) Για περίοδο πέντε ετών που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει στους κάτοχους δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που είχαν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή, να υποβάλουν αίτηση προς το Διευθυντή για την επανεκτίμηση των περιορισμών των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28·

(ii) ο Διευθυντής, προτού εκδώσει την απόφασή του, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την επανεκτίμησή του σχετικά με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να αποσύρει την αίτησή του·

(iii) σε περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει την αίτηση του, το δικαίωμα παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή ως το τέλος της πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται.

(γ) Μετά την περίοδο πέντε ετών που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να  εξασφαλίσει  ότι  τα  εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28 εφαρμόζονται σε όλες τις εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η επανεκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου.

(4) Μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 46Α, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 39 και με τις σχετικές αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, αποτελούν αρμοδιότητα του Διευθυντή, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σημείωση
20 του Ν.180(Ι)/2004Μεταβατικές διατάξεις

Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, εξουσιοδότηση, Κανονισμός, διάταγμα ή άλλο έγγραφο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, συνεχίζει να ισχύει ή να υφίσταται μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκμαίρεται ότι το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού, άδειας, εξουσιοδότησης, Κανονισμού, διατάγματος ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί πλήρως τους όρους ή απαιτήσεις των διατάξεων που έχουν εισαχθεί ή τροποποιηθεί με βάση τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.180(I)/2004], εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή στον Ν.180(I)/2004].

Σημείωση
28 του Ν.74(I)/2006Μεταβατικές διατάξεις

Οποιοσδήποτε Κανονισμός έχει εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε Διάταγμα ή Απόφαση έχει εκδοθεί από τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, συνεχίζει να ισχύει και θεωρείται ότι ο εν λόγω Κανονισμός, το Διάταγμα ή η Απόφαση έχει εκδοθεί από το Διευθυντή δυνάμει του βασικού νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.74(I)/2006]:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να τροποποιήσει, ακυρώσει και αντικαταστήσει Κανονισμό, Διάταγμα ή Απόφαση που αναφέρεται πιο πάνω, κατά τα διαλαμβανόμενα στο βασικό νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.74(I)/2006].