Νομικό καθεστώς εταιρειών επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου

69.—(1) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου από τους οποίους και διέπονται. Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν σε Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σαν να επρόκειτο για ενιαίο νομοθέτημα, εφόσον όμως προσκρούουν σε αυτές, και κατά την έκταση που προσκρούουν με αυτές, υπερισχύουν.

(2) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα ως αποκλειστικό σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 93 και 94, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 96, η διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του παρόντος Μέρους.

Μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

70.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναφέρουν αντί των ζητημάτων που εκτίθενται στην παράγραφο (α) του άρθρου 4(4) του περί Εταιρειών Νόμου, τα ακόλουθα:

(α) Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο προς την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας· και

(β) ότι το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υποδιαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται ονομαστική αξία εις αυτές.

(2) Ο τύπος που εκτίθεται στον Πίνακα Β του συνημμένου στον περί Εταιρειών Νόμο Πρώτου Παραρτήματος, εφαρμόζεται επί εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπό τις αναγκαίες ως εκ των διατάξεων του εδαφίου (1), τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, τα καταστατικά έγγραφα των οποίων προβλέπουν—

(α) Ως αποκλειστικό τους σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9·

(β) ότι η πραγματική αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι κατά πάντα χρόνο ίση προς την αξία των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της· και

(γ) ότι οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται, κατ' αίτηση των δικαιούχων από την εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, από στοιχεία του ενεργητικού της κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά της έγγραφα.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (γ) του εδαφίου (3), προς εξαγορά εξομοιώνεται κάθε ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που στοχεύει να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της δε θα αποκλίνει σε ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της.

(5) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις, κάθε όμως διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(6) Στον περί Εταιρειών Νόμο—

(α) Κάθε μνεία που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα και την εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του Μέρους αυτού και κάθε μνεία που γίνεται σε μετοχή ή μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύεται αναλόγως·

(β) κάθε μνεία που γίνεται στην ονομαστική αξία παραχωρηθείσας μετοχής ή παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ερμηνεύεται, προκειμένου περί εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως μνεία στην αξία, στην οποία η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο παραχωρήθηκε.

Υποχρέωση προς εξαγορά μετοχών

71.—(1) Η εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μέτοχος.

(2) Η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να εξαγοράζει ίδιες μετοχές υπό τους προβλεπόμενους στα καταστατικά της έγγραφα, όρους.

(3) Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου να εξαγοράζει ίδιες μετοχές εκτός αν αυτές είναι πλήρως αποπληρωμένες.

(4) Η αξία των μετοχών που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για εξαγορά των μετοχών.

(5) Οι μετοχές εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μετοχών της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μετόχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας με βάση την αξία της μετοχής της ημέρας αυτής.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν υπέχει υποχρέωση προς δημιουργία αποθεματικών, σχετικά με την εξαγορά ίδιων μετοχών.

Ακύρωση μετοχών

72. Οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια την εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 ακυρώνονται και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρεία για την εξαγορά των μετοχών.

Αναστολή εξαγοράς μετοχών με απόφαση της εταιρείας

73.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μετόχων ή στις προβλεπόμενες στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της ίδιας της Εταιρείας Επενδύσεων, αν αυτή δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, η αναστολή της εξαγοράς των μετοχών.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 39.

Αναστολή εξαγοράς με απόφαση της Επιτροπής

74.—(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μετοχών της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40.

Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας

75.—(1) Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να προβλέπει στα καταστατικά της έγγραφα την εκκαθάριση και διάλυσή της μετά το πέρας καθορισμένου χρόνου ή αφότου επισυμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα, περιστατικό.

(2) Στην περίπτωση αυτή οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου εφαρμόζονται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Στο άρθρο 261(1)(α) διαγράφονται οι λέξεις «και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας»·

(β) η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 262 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Σε περίπτωση που η εταιρεία εκκαθαρίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 261(1), η εταιρεία εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ή την επέλευση του καθορισμένου περιστατικού που επάγεται την εκκαθάριση της εταιρείας ή από την έγκριση ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισής της, δημοσιεύει γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»·

(γ) η διάταξη του άρθρου 263 αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Η εκούσια εκκαθάριση λογίζεται ότι αρχίζει κατά την ημέρα έγκρισης του ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας ή παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας ή κατά την ημέρα επέλευσης του προβλεπόμενου στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας περιστατικού»·

(δ) προστίθεται στο άρθρο 268 η ακόλουθη νέα διάταξη, ως εδάφιο (3):

«Μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών αφότου λογίζεται ότι άρχισε η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263, η εταιρεία σε γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή».

Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

76.—(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει πλήρως αποπληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο ένα εκατομμύριο λίρες και το οποίο δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών που υφίστανται και λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

Εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

77. Επί των εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου:

Άρθρα 31, 38 και 39, 41 και 42, 45 έως 51, η επιφύλαξη στο άρθρο 57(1), τα άρθρα 60 έως 62, τα άρθρα 64 έως 69, τα άρθρα 84, 108, 118, 124, 141 έως 147, 149 έως 152, 158 έως 169, 355 έως 359 και 361.