ΜΕΡΟΣ VII ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ελάχιστο κεφάλαιο

20. [Διαγράφηκε]
Κεφαλαιακή επάρκεια

21. [Διαγράφηκε]
Επάρκεια Κεφαλαίου

22. [Διαγράφηκε]
Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης

22Α. [Διαγράφηκε]