ΜΕΡΟΣ VIIA ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

22Β. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 94(I)/2021
Περιορισμοί διανομής κερδών

22Γ.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία που πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας απαγορεύεται να προβαίνει σε διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, στο βαθμό που τέτοια διανομή θα μείωνε το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην πληρούται πλέον η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας.

(2)(α) ΑΠΙ που δεν πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, υπολογίζει το μέγιστο διανεμητέο ποσό (εφεξής, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «το ΜΔΠ») σύμφωνα με το εδάφιο (4) και κοινοποιεί το εν λόγω ΜΔΠ στην Κεντρική Τράπεζα.

(β) Όπου ισχύει η παράγραφος (α), το ΑΠΙ απαγορεύεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες πριν υπολογίσει το ΜΔΠ:

(i) να προβαίνει σε διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1,

(ii) να δημιουργεί υποχρέωση καταβολής μεταβλητής αμοιβής ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών ή να καταβάλει μεταβλητή αμοιβή, εάν η υποχρέωση καταβολής δημιουργήθηκε ενώ το ΑΠΙ δεν πληρούσε τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας,

(iii) να προβαίνει σε πληρωμές σε πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα της Κατηγορίας 1.

(3) Σε περίπτωση που ΑΠΙ δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας του, απαγορεύεται να διανέμει περισσότερο από το ΜΔΠ που υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4) μέσω οποιασδήποτε ενέργειας που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(4) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία υπολογίζει το ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται βάσει του εδαφίου (5) με τον συντελεστή που καθορίζεται βάσει του εδαφίου (6). Από το ΜΔΠ αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(5) Το ποσό που πολλαπλασιάζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4) αποτελείται από-

(α) οποιαδήποτε ενδιάμεσα κέρδη που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Άρθρο 26 παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανομή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωμή που προκύπτει από οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,

συν

(β) τα κέρδη στο τέλος της χρήσης που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Άρθρο 26, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανομή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωμή που προκύπτει από οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,

μείον

(γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος εάν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β) κατακρατούνται.

(6)(α) Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής:

(i) Όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούται οποιαδήποτε εκ των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που καθορίζεται στο άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του χαμηλότερου) τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0∙

(ii) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούται οποιαδήποτε εκ των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που καθορίζεται στο άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του δεύτερου τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,2∙

(iii) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούνται οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που καθορίζεται στο άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του τρίτου τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,4∙

(iv) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούνται οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που καθορίζεται στο άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου,, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του υψηλότερου) τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6.

(β) Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας υπολογίζονται ως εξής:

Κατώτατο όριο τεταρτημορίου =

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας x (Qn - 1)

4

Ανώτατο όριο τεταρτημορίου =

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας  x  Qn

4

όπου Qn είναι ο αριθμός (1,2,3 ή 4) του σχετικού τεταρτημορίου.

(7) Οι περιορισμοί που επιβάλλει το παρόν άρθρο ισχύουν μόνο για πληρωμές που προκαλούν μείωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ή μείωση των κερδών και όπου η αναστολή πληρωμών ή η μη πληρωμή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ΑΠΙ.

(8) Όταν ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δεν πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας και προτίθεται να προβεί σε διανομή οποιωνδήποτε διανεμητέων κερδών του ή σε ενέργεια που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα, και να υποβάλει τα εξής στοιχεία:

(α) το ποσό του κεφαλαίου που διατηρεί, υποδιαιρεμένο ως εξής:

(i) κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1,

(ii) πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1,

(iii) κεφάλαιο της Κατηγορίας 2,

(β) το ποσό των προσωρινών κερδών και των κερδών στο τέλος της χρήσης,

(γ) το ΜΔΠ που υπολογίσθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (4),

(δ) το ποσό των διανεμητέων κερδών που προτίθεται να κατανέμει ως εξής:

(i) πληρωμή μερισμάτων,

(ii) εξαγορές ιδίων μετοχών,

(iii) πληρωμές σε πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα της Κατηγορίας 1,

(iv) καταβολή μεταβλητής αμοιβής ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, είτε με τη δημιουργία νέας υποχρέωσης καταβολής είτε βάσει υποχρέωσης καταβολής που δημιουργήθηκε ενώ το ΑΠΙ δεν πληρούσε τις συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας.

(9) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να εφαρμόζει διευθετήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι το ποσό των διανεμητέων κερδών και το ΜΔΠ υπολογίζονται με ακρίβεια και οφείλει επίσης να είναι σε θέση να αποδεικνύει αυτήν την ακρίβεια στην Κεντρική Τράπεζα εάν του ζητηθεί.

(10) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2), η διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) καταβολή μερισμάτων σε μετρητά,

(β) διανομή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντων μετοχών που διανέμονται δωρεάν ή άλλων κεφαλαιακών μέσων που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(γ) εξαργύρωση ή αγορά από το ΑΠΙ ιδίων μετοχών ή άλλων κεφαλαιακών μέσων που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(δ) αποπληρωμή ποσών που καταβλήθηκαν για κεφαλαιακά μέσα που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στο στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ε) διανομή στοιχείων που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχεία β) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Μη τήρηση της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας

22Γδις. ΑΠΙ θεωρείται ότι δεν πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τους σκοπούς του άρθρου 22Γ, εφόσον δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια στην ποσότητα και την ποιότητα που απαιτούνται για να εκπληρωθεί ταυτόχρονα η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας και καθεμία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου·

(β) του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου·

(γ) του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου.

Περιορισμός στις διανομές σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης

22Γτρις.-(1) ΑΠΙ, που πληροί την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης κατά το Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν προβαίνει σε διανομή που αφορά το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1, στον βαθμό που μια τέτοια διανομή θα μείωνε το οικείο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην ικανοποιείται πλέον η απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τονδείκτη μόχλευσης.

(2)(α) ΑΠΙ, που δεν ικανοποιεί την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, υπολογίζει το μέγιστο διανεμητέο ποσό που αφορά τον δείκτη μόχλευσης (εφεξής, στο παρόν άρθρο, «το Μ-ΜΔΠ») σύμφωνα με το εδάφιο (4) και το κοινοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου (α), το ΑΠΙ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες, προτού υπολογίσει το Μ-ΜΔΠ-

(i) σε διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1· ή

(ii) στη δημιουργία υποχρέωσης καταβολής μεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, ούτε στην καταβολή μεταβλητών αποδοχών, εάν η υποχρέωση καταβολής δημιουργήθηκε κατά τον χρόνο όπου το ΑΠΙ δεν πληρούσε την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για το δείκτη μόχλευσης· ή

(iii) σε πληρωμές σε πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα της Κατηγορίας 1.

(3) Σε περίπτωση που ΑΠΙ δεν ικανοποιεί ή δεν υπερβαίνει την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για το δείκτη μόχλευσης, δεν επιτρέπεται να διανέμει περισσότερο από το Μ-ΜΔΠ που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (4) μέσω οποιασδήποτε ενέργειας που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(4) Τα ΑΠΙ υπολογίζουν το Μ-ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίσθηκε δυνάμει του εδαφίου (5) με τον συντελεστή που προσδιορίζεται βάσει του εδαφίου (6)∙ το Μ-ΜΔΠ μειώνεται κατά οποιοδήποτε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(5) Το ποσό που πολλαπλασιάζεται δυνάμει του εδαφίου (4) περιλαμβάνει-

(α) τυχόν ενδιάμεσα κέρδη που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Άρθρο 26, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανομή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωμή αφορά τις ενέργειες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2),

συν

(β) τυχόν κέρδη τέλους χρήσης που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Άρθρο 26, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανομή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωμή αφορά τις ενέργειες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2),

μείον

(γ) ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος εάν τα είδη που προσδιορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) δεν διανέμονταν.

(6)(α) Ο συντελεστής που αναφέρεται στo εδάφιο (4) καθορίζεται ως εξής:

(i) Όπου το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ΑΠΙ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου, όταν αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που εκφράζεται ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 429, παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του χαμηλότερου) τεταρτημόριου της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0·

(ii) όπου το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ΑΠΙ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου, όταν αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που εκφράζεται ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 429, παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του δεύτερου τεταρτημόριου της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,2·

(iii) όπου το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ΑΠΙ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου,  όταν αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που εκφράζεται ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 429, παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του τρίτου τεταρτημόριου της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,4·

(iv) όπου το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ΑΠΙ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για να πληρούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου,  όταν αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που εκφράζεται ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 429, παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του υψηλότερου) τεταρτημόριου της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,6.

(β) Το κατώτατο και το ανώτατο όριο κάθε τεταρτημόριου της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης υπολογίζονται ως εξής:

Κατώτατο όριο τεταρτημορίου =

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης x (Qn - 1)

4

Ανώτατο όριο τεταρτημορίου =

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης x  Qn

4
όπου Qn  είναι ο αριθμός του σχετικού τεταρτημόριου.

(7) Οι περιορισμοί που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στις πληρωμές που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 ή τη μείωση των κερδών και όπου η αναστολή πληρωμών ή η μη πληρωμή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών δυνάμει του πλαισίου αφερεγγυότητας  που ισχύει για το ΑΠΙ.

(8) Σε περίπτωση που ΑΠΙ δεν πληροί την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για το δείκτη μόχλευσης και προτίθεται να προβεί σε διανομή οποιωνδήποτε διανεμητέων κερδών του ή σε ενέργεια που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii), της παραγράφου (β), του εδαφίου (2), ειδοποιεί την Κεντρική Τράπεζα και υποβάλλει τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 22Γ(8), με εξαίρεση την υποπαράγραφο (iii), της παραγράφου (α), του εν λόγω άρθρου και το Μ-ΜΔΠ που υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(9) Τα ΑΠΙ εφαρμόζουν ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζουν ότι το ποσό των διανεμητέων κερδών και το Μ-ΜΔΠ υπολογίζονται με ακρίβεια και είναι σε θέση να αποδεικνύουν αυτή την ακρίβεια στην Κεντρική Τράπεζα, εάν τους ζητηθεί.

(10) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2), η διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο  22Γ(10).

Μη τήρηση της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης

22Γτετράκις. Ένα ΑΠΙ θεωρείται ότι δεν πληροί την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης για τους σκοπούς του άρθρου 22Γτρις, όταν δεν διαθέτει κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 στο ποσό που απαιτείται, ώστε να πληροί ταυτοχρόνως την απαίτηση που προβλέπεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την απαίτηση του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του εν λόγω Κανονισμού και του άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου κατά την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου

22Δ.-(1)(α) Όταν ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για το δείκτη μόχλευσης, οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και να το υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που διαπιστώνει ότι δεν πληροί την ανωτέρω απαίτηση, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει μεγαλύτερη προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να δώσει τέτοια έγκριση μόνο βάσει της συγκεκριμένης περίπτωσης του ΑΠΙ, και λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

(2) Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) Εκτιμήσεις των εσόδων και των εξόδων και προβλεπόμενο ισολογισμό,

(β) μέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ΑΠΙ,

(γ) σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας,

(δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη για να προβεί στην αξιολόγηση που προνοείται στο εδάφιο (3).

(3) Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει μόνο εάν κρίνει πως το σχέδιο, εάν εφαρμοσθεί, έχει εύλογες πιθανότητες να διατηρήσει ή να αντλήσει επαρκή κεφάλαια ώστε το ΑΠΙ να πληροί τις συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας εντός χρονικής περιόδου που η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί κατάλληλη.

(4) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (3), επιβάλλει ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Απαιτεί από το ΑΠΙ να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε συγκεκριμένα επίπεδα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας,

(β) ασκεί εξουσία δυνάμει του άρθρου 29Α για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στη διανομή που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22Γ.