Περιορισμοί διανομής κερδών

22Γ.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία που πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας απαγορεύεται να προβαίνει σε διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, στο βαθμό που τέτοια διανομή θα μείωνε το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην πληρούται πλέον η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας.

(2)(α) ΑΠΙ που δεν πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, υπολογίζει το μέγιστο διανεμητέο ποσό (εφεξής, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «το ΜΔΠ») σύμφωνα με το εδάφιο (4) και κοινοποιεί το εν λόγω ΜΔΠ στην Κεντρική Τράπεζα.

(β) Όπου ισχύει η παράγραφος (α), το ΑΠΙ απαγορεύεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες πριν υπολογίσει το ΜΔΠ:

(i) να προβαίνει σε διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1,

(ii) να δημιουργεί υποχρέωση καταβολής μεταβλητής αμοιβής ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών ή να καταβάλει μεταβλητή αμοιβή, εάν η υποχρέωση καταβολής δημιουργήθηκε ενώ το ΑΠΙ δεν πληρούσε τις συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας,

(iii) να προβαίνει σε πληρωμές σε πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα της Κατηγορίας 1.

(3) Ενόσω ΑΠΙ δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας του, απαγορεύεται να διανέμει περισσότερο από το ΜΔΠ που υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4) μέσω κάθε ενέργειας που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(4) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία υπολογίζει το ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται βάσει του εδαφίου (5) με τον συντελεστή που καθορίζεται βάσει του εδαφίου (6). Από το ΜΔΠ αφαιρείται οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(5) Το ποσό που πολλαπλασιάζεται σύμφωνα με το εδάφιο  (4) αποτελείται από-

(α) τα προσωρινά κέρδη που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Άρθρο 26 παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την πιο πρόσφατη απόφαση για διανομή κερδών ή οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,

συν

(β) τα κέρδη στο τέλος της χρήσης που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Άρθρο 26, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά την πιο πρόσφατη απόφαση για διανομή κερδών ή οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,

μείον

(γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος εάν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β) κατακρατούνται.

(6)(α) Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής:

(i) Όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του χαμηλότερου) τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0∙

(ii) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του δεύτερου τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,2∙

(iii) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του τρίτου τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,4∙

(iv) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατηρεί το ΑΠΙ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του υψηλότερου) τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6.

(β) Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτημορίου της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας υπολογίζονται ως εξής:

Κατώτατο όριο τεταρτημορίου =

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας x (Qn - 1)

4

Ανώτατο όριο τεταρτημορίου =

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας  x  Qn

4

όπου Qn είναι ο αριθμός (1,2,3 ή 4) του σχετικού τεταρτημορίου.

(7) Οι περιορισμοί που επιβάλλει το παρόν άρθρο ισχύουν μόνο για πληρωμές που προκαλούν μείωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ή μείωση των κερδών και όπου η αναστολή πληρωμών ή η μη πληρωμή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ΑΠΙ.

(8) Όταν ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία δεν πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας και προτίθεται να προβεί σε διανομή οποιωνδήποτε διανεμητέων κερδών του ή σε ενέργεια που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα, και να υποβάλει τα εξής στοιχεία:

(α) το ποσό του κεφαλαίου που διατηρεί, υποδιαιρεμένο ως εξής:

(i) κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1,

(ii) πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1,

(iii) κεφάλαιο της Κατηγορίας 2,

(β) το ποσό των προσωρινών κερδών και των κερδών στο τέλος της χρήσης,

(γ) το ΜΔΠ που υπολογίσθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (4),

(δ) το ποσό των διανεμητέων κερδών που προτίθεται να κατανέμει ως εξής:

(i) πληρωμή μερισμάτων,

(ii) εξαγορές ιδίων μετοχών,

(iii) πληρωμές σε πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα της Κατηγορίας 1,

(iv) καταβολή μεταβλητής αμοιβής ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, είτε με τη δημιουργία νέας υποχρέωσης καταβολής είτε βάσει υποχρέωσης καταβολής που δημιουργήθηκε ενώ το ΑΠΙ δεν πληρούσε τις συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας.

(9) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να εφαρμόζει διευθετήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι το ποσό των διανεμητέων κερδών και το ΜΔΠ υπολογίζονται με ακρίβεια και οφείλει επίσης να είναι σε θέση να αποδεικνύει αυτήν την ακρίβεια στην Κεντρική Τράπεζα εάν του ζητηθεί.

(10) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2), η διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) καταβολή μερισμάτων σε μετρητά,

(β) διανομή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντων μετοχών που διανέμονται δωρεάν ή άλλων κεφαλαιακών μέσων που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(γ) εξαργύρωση ή αγορά από το ΑΠΙ ιδίων μετοχών ή άλλων κεφαλαιακών μέσων που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(δ) αποπληρωμή ποσών που καταβλήθηκαν για κεφαλαιακά μέσα που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στο στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ε) διανομή στοιχείων που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχεία β) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.