Μη τήρηση της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης

22Γτετράκις. Ένα ΑΠΙ θεωρείται ότι δεν πληροί την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης για τους σκοπούς του άρθρου 22Γτρις, όταν δεν διαθέτει κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 στο ποσό που απαιτείται, ώστε να πληροί ταυτοχρόνως την απαίτηση που προβλέπεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την απαίτηση του Άρθρου 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του εν λόγω Κανονισμού και του άρθρου 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου κατά την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.