Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου

22Δ.-(1)(α) Όταν ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για το δείκτη μόχλευσης, οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και να το υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που διαπιστώνει ότι δεν πληροί την ανωτέρω απαίτηση, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει μεγαλύτερη προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να δώσει τέτοια έγκριση μόνο βάσει της συγκεκριμένης περίπτωσης του ΑΠΙ, και λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

(2) Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) Εκτιμήσεις των εσόδων και των εξόδων και προβλεπόμενο ισολογισμό,

(β) μέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ΑΠΙ,

(γ) σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας,

(δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη για να προβεί στην αξιολόγηση που προνοείται στο εδάφιο (3).

(3) Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει μόνο εάν κρίνει πως το σχέδιο, εάν εφαρμοσθεί, έχει εύλογες πιθανότητες να διατηρήσει ή να αντλήσει επαρκή κεφάλαια ώστε το ΑΠΙ να πληροί τις συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας εντός χρονικής περιόδου που η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί κατάλληλη.

(4) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (3), επιβάλλει ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Απαιτεί από το ΑΠΙ να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε συγκεκριμένα επίπεδα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας,

(β) ασκεί εξουσία δυνάμει του άρθρου 29Α για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στη διανομή που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22Γ.