Εφαρμογή ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

22Δδις. [Διαγράφηκε]