Διατήρηση επαρκούς εγκεκριμένου κεφαλαίου και άρση διαδικαστικών εμποδίων στη διάσωση με ίδια μέσα

22Δτρις.-(1) Τηρουμένου του άρθρου 65(1)(β)(ix) του Νόμου Εξυγίανσης, τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία διατηρούν, ανά πάσα στιγμή, επαρκές ποσό εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μέσων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, ούτως ώστε, σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης ασκήσει τις εξουσίες που στο Άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχεία ε) και στ) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ έναντι του ΑΠΙ ή κάποιας θυγατρικής του, το ΑΠΙ να μην εμποδίζεται να εκδώσει επαρκή αριθμό νέων μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορεί να διενεργηθεί αποτελεσματικά η μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχές ή σε άλλα μέσα ιδιοκτησίας.

(2) Εάν στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται η ενδεχόμενη εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα, η Κεντρική Τράπεζα εξακριβώνει κατά πόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ή άλλα εγκεκριμένα μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 είναι επαρκή για την κάλυψη του ποσού που αφορά τη μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων ώστε να αποκατασταθεί εν όλω ή εν μέρει αναλόγως, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαδικαστικά εμπόδια στη μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχές ή σε άλλα μέσα ιδιοκτησίας, βάσει του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού του ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων ή των απαιτήσεων συγκατάθεσης των μετόχων σε αύξηση του κεφαλαίου.