Πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων και άλλων μέσων σε ιδιώτες πελάτες

22Δτετράκις.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε ΑΠΙ και οντότητα η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2A(2)(α), (εφεξής, στο παρόν άρθρο, «ο πωλητής»), που προτίθεται να πωλήσει-

(α) επιλέξιμες υποχρεώσεις οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 72α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις του άρθρου 72α παράγραφος 1, στοιχείο β) του εν λόγω Κανονισμού και τις προϋποθέσεις των  παραγράφων 3 έως 5 του Άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού∙ ή/και

(β) χρεωστικά μέσα, μέσα χαμηλής κατάταξης, μέσα της κατηγορίας 2 και πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1∙ ή/και

(γ) άλλα μέσα που δύναται να καθορίσει με οδηγία της η Κεντρική Τράπεζα.

(2) Πωλητής δύναται να πωλήσει επιλέξιμες υποχρεώσεις ή μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε ιδιώτη πελάτη ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο πωλητής έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

(β) ο πωλητής έχει πειστεί, με βάση τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ότι οι υποχρεώσεις ή/και τα μέσα είναι κατάλληλα για τον εν λόγω ιδιώτη πελάτη∙

(γ) ο πωλητής τεκμηριώνει την καταλληλότητα σύμφωνα με το άρθρο 26(6) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του ιδιώτη πελάτη δεν υπερβαίνει, κατά τον χρόνο της αγοράς, τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), ο πωλητής διασφαλίζει, με βάση τις πληροφορίες που του παρέχονται από τον ιδιώτη πελάτη δυνάμει του εδαφίου (4), ότι κατά τη στιγμή της αγοράς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το συνολικό ποσό που επενδύει ο ιδιώτης πελάτης σε επιλέξιμες υποχρεώσεις και μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων του∙

(β) το ποσό της αρχικής επένδυσης που επενδύθηκε σε μία ή περισσότερες επιλέξιμες υποχρεώσεις ή/και σε ένα ή περισσότερα μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(4)(α) Ο ιδιώτης πελάτης παρέχει στον πωλητή ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του, περιλαμβανομένων τυχόν επενδύσεων σε υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β) Σε περίπτωση που ο ιδιώτης πελάτης παραλείψει να ενεργήσει ως ανωτέρω και η παράλειψη περιέλθει σε γνώση του πωλητή, ο πωλητής προειδοποιεί τον ιδιώτη πελάτη ότι ο πωλητής δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει κατά πόσο οι υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι συμβατά με τον ιδιώτη πελάτη:

Νοείται ότι, η προειδοποίηση δύναται να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

(5) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του ιδιώτη πελάτη περιλαμβάνει καταθέσεις μετρητών και χρηματοοικονομικά μέσα, αποκλειομένων τυχόν χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν δοθεί ως ασφάλεια.

(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε επιλέξιμες  υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και που έχουν εκδοθεί πριν, κατά ή μετά την 28η Δεκεμβρίου 2020.