Κίνδυνος ρευστότητας

22Ε. Tα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι έχουν προφίλ κινδύνου ρευστότητας που συνάδει με τα απαιτούμενα για ένα εύρυθμο και άρτιο σύστημα, χωρίς να τα υπερβαίνει.