ΜΕΡΟΣ VIIB ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Εφαρμογή ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

22Δδις. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 94(I)/2021
Διατήρηση επαρκούς εγκεκριμένου κεφαλαίου και άρση διαδικαστικών εμποδίων στη διάσωση με ίδια μέσα

22Δτρις.-(1) Τηρουμένου του άρθρου 65(1)(β)(ix) του Νόμου Εξυγίανσης, τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία διατηρούν, ανά πάσα στιγμή, επαρκές ποσό εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μέσων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, ούτως ώστε, σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης ασκήσει τις εξουσίες που στο Άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχεία ε) και στ) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ έναντι του ΑΠΙ ή κάποιας θυγατρικής του, το ΑΠΙ να μην εμποδίζεται να εκδώσει επαρκή αριθμό νέων μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορεί να διενεργηθεί αποτελεσματικά η μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχές ή σε άλλα μέσα ιδιοκτησίας.

(2) Εάν στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται η ενδεχόμενη εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα, η Κεντρική Τράπεζα εξακριβώνει κατά πόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ή άλλα εγκεκριμένα μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 είναι επαρκή για την κάλυψη του ποσού που αφορά τη μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων ώστε να αποκατασταθεί εν όλω ή εν μέρει αναλόγως, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαδικαστικά εμπόδια στη μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχές ή σε άλλα μέσα ιδιοκτησίας, βάσει του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού του ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων ή των απαιτήσεων συγκατάθεσης των μετόχων σε αύξηση του κεφαλαίου.

Πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων και άλλων μέσων σε ιδιώτες πελάτες

22Δτετράκις.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε ΑΠΙ και οντότητα η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2A(2)(α), (εφεξής, στο παρόν άρθρο, «ο πωλητής»), που προτίθεται να πωλήσει-

(α) επιλέξιμες υποχρεώσεις οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 72α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις του άρθρου 72α παράγραφος 1, στοιχείο β) του εν λόγω Κανονισμού και τις προϋποθέσεις των  παραγράφων 3 έως 5 του Άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού∙ ή/και

(β) χρεωστικά μέσα, μέσα χαμηλής κατάταξης, μέσα της κατηγορίας 2 και πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1∙ ή/και

(γ) άλλα μέσα που δύναται να καθορίσει με οδηγία της η Κεντρική Τράπεζα.

(2) Πωλητής δύναται να πωλήσει επιλέξιμες υποχρεώσεις ή μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε ιδιώτη πελάτη ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο πωλητής έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

(β) ο πωλητής έχει πειστεί, με βάση τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ότι οι υποχρεώσεις ή/και τα μέσα είναι κατάλληλα για τον εν λόγω ιδιώτη πελάτη∙

(γ) ο πωλητής τεκμηριώνει την καταλληλότητα σύμφωνα με το άρθρο 26(6) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του ιδιώτη πελάτη δεν υπερβαίνει, κατά τον χρόνο της αγοράς, τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), ο πωλητής διασφαλίζει, με βάση τις πληροφορίες που του παρέχονται από τον ιδιώτη πελάτη δυνάμει του εδαφίου (4), ότι κατά τη στιγμή της αγοράς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το συνολικό ποσό που επενδύει ο ιδιώτης πελάτης σε επιλέξιμες υποχρεώσεις και μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων του∙

(β) το ποσό της αρχικής επένδυσης που επενδύθηκε σε μία ή περισσότερες επιλέξιμες υποχρεώσεις ή/και σε ένα ή περισσότερα μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(4)(α) Ο ιδιώτης πελάτης παρέχει στον πωλητή ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του, περιλαμβανομένων τυχόν επενδύσεων σε υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β) Σε περίπτωση που ο ιδιώτης πελάτης παραλείψει να ενεργήσει ως ανωτέρω και η παράλειψη περιέλθει σε γνώση του πωλητή, ο πωλητής προειδοποιεί τον ιδιώτη πελάτη ότι ο πωλητής δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει κατά πόσο οι υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι συμβατά με τον ιδιώτη πελάτη:

Νοείται ότι, η προειδοποίηση δύναται να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

(5) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του ιδιώτη πελάτη περιλαμβάνει καταθέσεις μετρητών και χρηματοοικονομικά μέσα, αποκλειομένων τυχόν χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν δοθεί ως ασφάλεια.

(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε επιλέξιμες  υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και που έχουν εκδοθεί πριν, κατά ή μετά την 28η Δεκεμβρίου 2020.