ΜΕΡΟΣ VIII ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Κίνδυνος ρευστότητας

22Ε. Tα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι έχουν προφίλ κινδύνου ρευστότητας που συνάδει με τα απαιτούμενα για ένα εύρυθμο και άρτιο σύστημα, χωρίς να τα υπερβαίνει.

Διατήρηση ρευστότητας

23.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίζει ελάχιστο ποσοστό ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού το οποίο τα ΑΠΙ οφείλουν να διατηρούν σε σχέση με τα στοιχεία παθητικού και άλλες υποχρεώσεις τους που λήγουν ή έχουν λήξει εντός περιόδου ή περιόδων που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2), η Κεντρική Τράπεζα με γραπτή ειδοποίηση προς τα ΑΠΙ ορίζει τα στοιχεία παθητικού και τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού για τους σκοπούς του εδαφίου (1) και τη μέθοδο υπολογισμού τους.

(3) Οι εξουσίες τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ασκεί δυνάμει του παρόντος άρθρου θα είναι πρόσθετες και δεν αντικαθιστούν τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 38 του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου.