Διατήρηση ρευστότητας

23.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίζει ελάχιστο ποσοστό ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού το οποίο οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν σε σχέση με τα στοιχεία παθητικού και άλλες υποχρεώσεις τους που λήγουν ή έχουν λήξει εντός περιόδου ή περιόδων που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2), η Κεντρική Τράπεζα με γραπτή ειδοποίηση προς τις τράπεζες ορίζει τα στοιχεία παθητικού και τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού για τους σκοπούς του εδαφίου (1) και τη μέθοδο υπολογισμού τους.

(3) Οι εξουσίες τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ασκεί δυνάμει του παρόντος άρθρου θα είναι πρόσθετες και δεν αντικαθιστούν τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 38 του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου.