Σχέδια ανάκαμψης

23Α.-(1) Κάθε ΑΠΙ, που δεν αποτελεί μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 39, καταρτίζει και διατηρεί σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει τα μέτρα που θα λάβει το ΑΠΙ για την αποκατάσταση της οικονομικής του θέσης έπειτα από σημαντική επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Τα σχέδια ανάκαμψης θεωρούνται ως ρύθμιση διακυβέρνησης κατά την έννοια του άρθρου 19.

(2)(α) Τα ΑΠΙ επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαμψής τους τουλάχιστον ετησίως ή έπειτα από μεταβολή στη νομική ή οργανωτική δομή τους, στις δραστηριότητές τους ή στην οικονομική τους κατάσταση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά ή να απαιτήσει αλλαγή στο σχέδιο ανάκαμψης.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από ΑΠΙ να επικαιροποιεί το σχέδιο ανάκαμψής του σε συχνότερη βάση.

(3) Τα σχέδια ανάκαμψης δεν προβλέπουν πρόσβαση σε ή λήψη έκτακτης δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης.

(4) Τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν, όπου εφαρμόζεται, ανάλυση του πώς και πότε ένα ΑΠΙ δύναται να υποβάλει αίτηση, βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο σχέδιο, για χρήση των διευκολύνσεων που παρέχει η Κεντρική Τράπεζα και προσδιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να γίνουν δεκτά ως εξασφαλίσεις.

(5)(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23ΣΤ, τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα V.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει όπως περιλαμβάνονται επιπρόσθετες πληροφορίες στα σχέδια ανάκαμψης.

(γ) Τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν επίσης ενδεχόμενα μέτρα που δύναται να λαμβάνει το ΑΠΙ όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 30Γ.

(6)(α) Τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν κατάλληλες προϋποθέσεις και διαδικασίες για να διασφαλίζεται η έγκαιρη εφαρμογή των δράσεων ανάκαμψης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάκαμψης.

(β) Τα σχέδια ανάκαμψης επεξεργάζονται διάφορα σενάρια σοβαρών μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δυσχερειών που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες συνθήκες του ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων του ευρύτερου συστήματος και πιέσεων συγκεκριμένων προς νομικά πρόσωπα και ομίλους.

(7) Τα ΑΠΙ διατηρούν λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων στις οποίες το ΑΠΙ είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(8) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ  που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αξιολογεί και εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης πριν το υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα.