Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης

23Β.-(1) Τα ΑΠΙ που οφείλουν να εκπονούν σχέδια ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 23Α(1) και το άρθρο 23Γ(1) υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ανάκαμψης στην Κεντρική Τράπεζα προς εξέταση και αποδεικνύουν στην Κεντρική Τράπεζα ότι τα σχέδια αυτά πληρούν τα κριτήρια (α) και (β) του εδαφίου (2).

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, εντός έξι μηνών από την υποβολή κάθε σχεδίου και μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα, στο βαθμό που το σχέδιο αφορά το συγκεκριμένο υποκατάστημα, εξετάζει τα εν λόγω σχέδια και αξιολογεί κατά πόσον κάθε σχέδιο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 23Α, καθώς και τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Η εφαρμογή των ρυθμίσεων που προτείνονται στο σχέδιο είναι ευλόγως πιθανό να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα και την οικονομική θέση του ΑΠΙ ή του ομίλου, λαμβανομένων υπόψη των προπαρασκευαστικών μέτρων που έχει λάβει ή προγραμματίζει να λάβει το ΑΠΙ·

(β) το σχέδιο και οι συγκεκριμένες επιλογές στο πλαίσιο του σχεδίου είναι ευλόγως πιθανό να εφαρμοστούν ταχέως και αποτελεσματικά σε καταστάσεις χρηματοοικονομικών δυσχερειών, αποφεύγοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και σεναρίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άλλα ΑΠΙ στην εφαρμογή σχεδίων ανάκαμψης εντός της ιδίας χρονικής περιόδου.

(3) Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των σχεδίων ανάκαμψης, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη της την καταλληλότητα της δομής του κεφαλαίου και χρηματοδότησης σε σχέση με το βαθμό της πολυπλοκότητας της οργανωτικής δομής και το προφίλ κινδύνου του ΑΠΙ.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει το σχέδιο ανάκαμψης στην αρχή εξυγίανσης, προκειμένου αυτή να εντοπίσει οποιεσδήποτε δράσεις στο σχέδιο ανάκαμψης οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα εξυγίανσης του ΑΠΙ και να προβεί σε συστάσεις όσον αφορά τα θέματα αυτά.

(5)(α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο σχέδιο ανάκαμψης ή σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή του, κοινοποιεί στο ΑΠΙ ή τη μητρική επιχείρηση του ομίλου την αξιολόγησή της και απαιτεί όπως το ΑΠΙ υποβάλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών, την οποία προθεσμία δύναται να επεκτείνει κατά ένα μήνα, αναθεωρημένο σχέδιο που να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εν λόγω ελλείψεις ή εμπόδια.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, πριν απαιτήσει από ΑΠΙ να υποβάλει εκ νέου σχέδιο ανάκαμψης, παρέχει την ευκαιρία στο ΑΠΙ να διατυπώσει τη γνώμη του για την απαίτηση αυτή.

(γ) Εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι οι ελλείψεις και τα εμπόδια δεν αντιμετωπίσθηκαν επαρκώς στο αναθεωρημένο σχέδιο, δύναται να απαιτήσει από το ΑΠΙ να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες αλλαγές στο σχέδιο.

(6)(α) Εάν το ΑΠΙ δεν υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης ή εάν η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι το αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις ελλείψεις και τα δυνητικά εμπόδια που εντοπίστηκαν κατά την αρχική της αξιολόγηση, και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν επαρκώς οι ελλείψεις ή τα εμπόδια μέσω απαίτησης για συγκεκριμένες αλλαγές στο σχέδιο, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από το ΑΠΙ να προσδιορίσει, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλαγές τις οποίες μπορεί να επιφέρει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ή τα εμπόδια στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης.

(β) Εάν το ΑΠΙ δεν προσδιορίσει τις αλλαγές αυτές εντός της ορισθείσας από την Κεντρική Τράπεζα προθεσμίας, ή εάν η Κεντρική Τράπεζα εκτιμήσει ότι οι προτεινόμενες από το ΑΠΙ ενέργειες δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ελλείψεις ή τα εμπόδια, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από το ΑΠΙ να λάβει κάθε μέτρο που κρίνει απαραίτητο και αναλογικό, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των ελλείψεων και των εμποδίων και την επίπτωση των μέτρων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΑΠΙ.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 30(1) έως (4), να απαιτήσει από το ΑΠΙ -

(i) Να μειώσει το προφίλ κινδύνου του, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας·

(ii) να καταστήσει δυνατή την έγκαιρη λήψη μέτρων ανακεφαλαιοποίησης·

(iii) να επανεξετάσει τη στρατηγική και τη δομή του·(iv) να πραγματοποιήσει αλλαγές στη στρατηγική λήψης χρηματοδότησης, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των βασικών επιχειρηματικών τομέων και των κρίσιμων λειτουργιών·

(v) να πραγματοποιήσει αλλαγές στη δομή διακυβέρνησής του ΑΠΙ:

Νοείται ότι, ο  κατάλογος μέτρων που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(7)(α) Όταν η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από ΑΠΙ να λάβει μέτρα σύμφωνα με το εδάφιο (6), η απόφασή της σχετικά με τα μέτρα είναι αιτιολογημένη και αναλογική.

(β) Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στο ΑΠΙ και δύναται να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.