Σχέδια ανάκαμψης ομίλου

23Γ.-(1)(α) ΑΠΙ, το οποίο αποτελεί μητρική επιχείρηση στη Δημοκρατία, οφείλει να εκπονεί και να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, ως την αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου το οποίο συνίσταται σε σχέδιο ανάκαμψης για ολόκληρο τον όμιλο με επικεφαλής τη μητρική επιχείρηση.

(β) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου προβλέπει μέτρα που εφαρμόζονται στο επίπεδο του μητρικού ΑΠΙ στη Δημοκρατία καθώς και σε επίπεδο κάθε θυγατρικού ιδρύματος.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 23Δ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από ΑΠΙ  που είναι θυγατρικές να εκπονήσουν και να υποβάλουν σχέδια ανάκαμψης σε ατομική βάση και σε υπο-ενοποιημένη βάση.

(3) Υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, η Κεντρική Τράπεζα, ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, διαβιβάζει τα σχέδια ανάκαμψης ομίλου -

(α) Στις σχετικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα Άρθρα 115 και 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ· και

(β) στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα ΑΠΙ, στο βαθμό στον οποίο τα σχέδια αφορούν το συγκεκριμένο υποκατάστημα· και

(γ) στην αρχή εξυγίανσης, ως αρμόδια αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου· και

(δ) στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών.

(4)(α) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου έχει ως στόχο να επιτευχθεί η σταθεροποίηση του ομίλου ως συνόλου ή οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος του ομίλου, όταν βρίσκεται σε κατάσταση πίεσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα αίτια των δυσχερειών και να αποκατασταθεί η οικονομική θέση του ομίλου ή του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την οικονομική θέση άλλων οντοτήτων του ομίλου.

(β) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνέπειας των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο του ΑΠΙ ως την μητρική επιχείρηση στη Δημοκρατία, στο επίπεδο των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2Α(2)(γ) και (δ), καθώς και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο των θυγατρικών και, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, στο επίπεδο των σημαντικών υποκαταστημάτων.

(5)(α) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, καθώς και κάθε σχέδιο που εκπονείται στην ατομική βάση θυγατρικής, περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 23Α.

(β) Τα σχέδια ανάκαμψης ομίλου περιλαμβάνουν, όπου εφαρμόζεται, ρυθμίσεις για ενδοομιλική οικονομική στήριξη οι οποίες υιοθετούνται με βάση συμφωνία για ενδοομιλική οικονομική στήριξη, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 23Z έως 23ΙΔ.

(6)(α) Τα σχέδια ανάκαμψης ομίλου περιλαμβάνουν σειρά επιλογών ανάκαμψης, όπου παρατίθενται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των σεναρίων που προβλέπονται στο άρθρο 23Α(6).

(β) Για έκαστο από τα σενάρια, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου προσδιορίζει κατά πόσο υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης εντός του ομίλου, περιλαμβανομένου και σε ατομικό επίπεδο των οντοτήτων που καλύπτει το σχέδιο, και κατά πόσο υπάρχουν ουσιαστικά πρακτικά ή νομικά κωλύματα ως προς την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων ή τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εντός του ομίλου.

(7) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που εκπονεί το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου σύμφωνα με το εδάφιο (1), αξιολογεί και εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, πριν το υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα ως την αρχή ενοποιημένης εποπτείας.