22Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (external credit assessment institution -ΕCAI) (στο εξής «ο ΕΟΠΑ») ως επιλέξιμο για τους σκοπούς υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας μόνον εφόσον έχει πεισθεί ότι η μεθοδολογία αξιολόγησης ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αντικειμενικότητας, της ανεξαρτησίας, της συνεχούς αναθεώρησης και της διαφάνειας και ότι οι απορρέουσες πιστοληπτικές αξιολογήσεις ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αξιοπιστίας και της διαφάνειας. Για τους σκοπούς αυτούς η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Όταν ένας ΕΟΠΑ είναι καταχωρισμένος ως οργανισμός διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους οργανισμούς διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας» όπως διορθώθηκε και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αντικειμενικότητας, της ανεξαρτησίας, της συνεχούς αναθεώρησης και της διαφάνειας, όσον αφορά τη μέθοδο αξιολόγησης που ο ΕΟΠΑ χρησιμοποιεί.

(1A) Η Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει έναν ΕΟΠΑ ως επιλέξιμο για τους σκοπούς χρησιμοποίησης της πιστοληπτικής του αξιολόγησης για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης ενός ανοίγματος σε τιτλοποίηση μόνον εφόσον πεισθεί ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του εδαφίου (1), λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ, και ότι διαθέτει αποδεδειγμένες ικανότητες στον τομέα των τιτλοποιήσεων, απόδειξη του οποίου μπορεί να είναι η ευρεία αποδοχή από την αγορά. Όταν ένας ΕΟΠΑ είναι καταχωρισμένος ως οργανισμός διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) σύμφωνα με τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της αντικειμενικότητας, της ανεξαρτησίας, της συνεχούς αναθεώρησης και της διαφάνειας, όσον αφορά τη μέθοδο αξιολόγησης που αυτός χρησιμοποιεί.

(2) Ένας εξωτερικός οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης που έχει αναγνωριστεί ως επιλέξιμος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλου κράτους-μέλους, μπορεί να αναγνωριστεί και από την Κεντρική Τράπεζα ως επιλέξιμος χωρίς να προβεί η ίδια σε δική της αξιολόγηση.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης