20. Τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να έχει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ελάχιστα ίδια κεφάλαια τριών εκατομμυρίων λιρών ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα θα ορίσει.

Ελάχιστο κεφάλαιο