22. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2), η Κεντρική Τράπεζα ορίζει τι αποτελεί κεφαλαιακή βάση τράπεζας και τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται και γνωστοποιεί γραπτώς στις τράπεζες.

Επάρκεια Κεφαλαίου