22. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2), η Κεντρική Τράπεζα ορίζει τι αποτελεί ίδια κεφάλαια ΑΠΙ και τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται και γνωστοποιεί γραπτώς στα ΑΠΙ.

Επάρκεια Κεφαλαίου