Επάρκεια Κεφαλαίου

21 .-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται με γραπτή ειδοποίηση της να απαιτήσει από τις τράπεζες οι οποίες συστάθηκαν στη Δημοκρατία να διατηρούν δείκτη ελάχιστης κεφαλαιουχικής επάρκειας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει για κάθε τράπεζα ξεχωριστά αφού ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις της, νοουμένου ότι ο δείκτης κεφαλαιουχικής επάρκειας θα είναι ο ίδιος για όλες τις τράπεζες της ίδιας κατηγορίας.

(2) Ο δείκτης κεφαλαιουχικής επάρκειας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θα είναι υπό μορφή υποχρεωτικής διατήρησης κεφαλαιουχικής βάσης σε σχέση με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανομένων και των εκτός ισολογισμού υποχρεώσεων ή σε σχέση με κατηγορίες ενεργητικού που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει και σε τέτοιο ελάχιστο δείκτη ή δείκτες που και πάλι η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει.