Κεφαλαιακή επάρκεια

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 41, η Κεντρική Τράπεζα δύναται με γραπτή ειδοποίησή της να απαιτήσει από τις τράπεζες οι οποίες συστάθηκαν στη Δημοκρατία να διατηρούν δείκτη ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει για κάθε τράπεζα ξεχωριστά αφού ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις της.

(2) Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θα είναι υπό μορφή υποχρεωτικής διατήρησης κεφαλαιακής βάσης σε σχέση με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, των εκτός ισολογισμού υποχρεώσεων, του λειτουργικού κινδύνου ή σε σχέση με κατηγορίες ενεργητικού που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει και σε τέτοιο ελάχιστο δείκτη ή δείκτες που και πάλι η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε ορίσει.