ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

15.-(1) Το Πρακτορείον κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επί τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύι περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Το Συμβουλίον δεν δύναται να εκποιήση η καθ’ οινδήποτε τρόπον επιβαρύνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ανήκουσαν εις το Πρακτορείον άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Απαγόρευσις απαλλοτριώσεως κ.τ.λ., ακινήτου ιδιοκτησίας του Πρακτορείου άνευ εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου

16. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, η ακίνητος ιδιοκτησία του Πρακτορείου δεν δύναται να απαλλοτριωθή, υποθηκευθή ή επιβαρυνθή δι’ άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος άνευ της προηγουμένης προς τούτο εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπησις του Πρακτορείου

17. Εν οιαδήποτε δικαστική και/ή κτηματολογική διαδικασία ή οιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή το Πρακτορείον εκπροσωπείται υπό του Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτουμένου υπό του Συμβουλίου υπαλλήλου του Πρακτορείου.

Συμβάσεις

18. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Πρακτορείου υπογράφονται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου ή προσώπου το οποίον το Συμβούλιον ήθελεν επί τούτω ορίσει.

Δημόσιες ενισχύσεις

19. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις. Ειδικότερα, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις για τις ανάγκες της παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο, οι οποίες να μην υπερβαίνουν το συμπληρωματικό κόστος το οποίο προκύπτει από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Εξουσία του Πρακτορείου προς έκδοσιν Κανονισμών

20.-(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη Κανονισμους διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας, του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους υπαλλήλους του Πρακτορείου και τους εξαρτωμένους τους και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι Κανονισμοί που θεσπίζονται με αναδρομική ισχύ δε θα εφαρμόζονται για αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την έννοια του Αρθρου 146.1 του Συντάγματος σε σχέση με τις οποίες, είτε κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει την απόφαση.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμιας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημεριδι της Δημοκρατίας, ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.