ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός του Πρακτορείου

11.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον Προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Πρακτορείου δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτον από της ενάρξεως της λειτουργίας του Πρακτορείου οικονομικόν έτος άρχεται από της ημέρας της τοιαύτης λειτουργίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο Προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.

Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Πρακτορείου

12.-(1) Το Πρακτορείον τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(1Α) Το Πρακτορείο τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και για τις εμπορικές του δραστηριότητες. Η τήρηση λογαριασμών πρέπει, να είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται ότι-

(α) Οι εσωτερικοί λογαριασμοί, που αντιστοιχούν στις διάφορες δραστηριότητες είναι χωριστοί˙

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και να δικαιολογούνται αντικειμενικά˙ και

(γ) έχουν οριστεί σαφώς οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής, με βάση τις οποίες τηρούνται οι χωριστοί λογαριασμοί.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3)(α) Οι λογαριασμοί του Πρακτορείου ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας και  υποβάλλονται εις το Συμβούλιον.

(β) Ο Γενικός Ελεγκτής θα εκδίδει έκθεση, στην οποία θα κάνει αναφορά στην ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των εμπορικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Πρακτορείου το Συμβούλιον υποβάλλει τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις του Γενικού Ελεγκτού να δημοσιεύωνται υπό του Πρακτορείου ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Ταμείον του Πρακτορείου

13.-(1) Το Πρακτορείον έχει χωριστόν Ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι συνδρομαί προς το Πρακτορείον~

(β) πάσα επιχορήγησις ή άλλο έσοδον ή ποσόν όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Πρακτορείου ή εισπραχθή υπ’ αυτού~

(γ) το προϊόν της πωλήσεως ειδησεογραφικών δελτίων και άλλων εκδόσεων του Πρακτορείου καθώς και φωτογραφιών~

(δ) παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ των περιουσιακών στοιχείων του Πρακτορείου~ και

(ε) οιαδήποτε Κυβερνητική Χορηγία.

(2) Εκ του Ταμείου του Πρακτορείου καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Πρακτορείου και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Συμβουλίου~

(β) αι συνδρομαί του Πρακτορείου προς άλλους συναφείς Οργανισμούς~

(γ) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Πρακτορείου~

(δ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του Πρακτορείου.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Πρακτορείου μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν εάν και καθ’ ον τρόπον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

14.-(1) Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημόσιων ή κρατικών ενισχύσεων, το Πρακτορείον δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημοσίων ή κρατικών ενισχύσεων, ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Πρακτορείου.