ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινικά αδικήματα και ποινές

21. Όποιος -

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών·

(β) εσκεμμένα και ψευδώς παρουσιάζεται ως πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών ή ως κάτοχο ειδικής άδειας ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηριστικό ή προσθήκη συνεπάγεται αυτό·

(γ) ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ή Μαιών ή είναι κάτοχος ειδικής άδειας και ενώ του απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια αυτής της απαγόρευσης ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική·

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Κανονισμοί

22.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την ρύθμισιν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού και διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανευ επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας

(β) ρυθμίζωσι την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου, την λειτουργίαν του κατά την άσκησιν αυτής, την ενώπιον του διαδικασίαν και τον τρόπον λήψεως των αποφάσεων του

(γ) προβλέπουν τις διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα και χορήγησης και ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τον καθορισμό των τελών

(δ) προνοώσι διά την διατήρησιν και βελτίωσιν του επιπέδου της νοσηλευτικής και μαιευτικής εν τη Δημοκρατία

(ε) προνοώσι διά την λειτουργίαν, οργάνωσιν και λειτουργίαν της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και ιδία διά τον καθορισμόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τους όρους εισδοχής των σπουδαστών, την εκλογήν, την πειθαρχίαν, αξιολόγησιν, εξέτασιν, παροχήν πιστοποιητικών ή διπλωμάτων και ο,τιδήποτε άλλο σχετικόν ή παρεμφερές θέμα

(στ) εισάγουν Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Μαίων και Κώδικα Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών και προβλέπουν για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση παράβασής τους.

Διαφύλαξη

23. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, στο Μητρώο Αδειούχων εξ επαγγέλματος βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή στο Μητρώο Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων, δικαιούται να συνεχίσει να ασκεί, το επάγγελμα του.

Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση Παραρτημάτων

23Α. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη

23Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1)'του άρθρου 8, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως νοσηλευτής, εφόσον πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 8. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου μαιευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως μαία, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 9. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Κατάργησις

24.-(1) Ο περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμος καταργείται.

(2) Άπαντες οι Κανονισμοί οι εκδοθέντες, τα Διατάγματα τα εκδοθέντα και οι διορισμοί οι γενομένοι, δυνάμει του διά του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες, εκδοθέντα ή γενόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα ισχύωσι καθ’ ην έκτασιν δεν είναι αντίθετοι προς τον παρόντα Νόμον.

Έναρξις ισχύος

25.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι η ως προείρηται ημερομηνία δεν δύναται να ορισθή αργότερον των εξ μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδική διάταξη για Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου

25A. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2004, ο Έφορος τηρεί Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου:

Νοείται ότι στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός έξι μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, πρόσωπα τα οποία είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988.