Ποινικά αδικήματα και ποινές

21. Όποιος -

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών·

(β) εσκεμμένα και ψευδώς παρουσιάζεται ως πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών ή ως κάτοχο ειδικής άδειας ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηριστικό ή προσθήκη συνεπάγεται αυτό·

(γ) ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ή Μαιών ή είναι κάτοχος ειδικής άδειας και ενώ του απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια αυτής της απαγόρευσης ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική·

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.