Κανονισμοί

22.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την ρύθμισιν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού και διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανευ επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας

(β) ρυθμίζωσι την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου, την λειτουργίαν του κατά την άσκησιν αυτής, την ενώπιον του διαδικασίαν και τον τρόπον λήψεως των αποφάσεων του

(γ) προβλέπουν τις διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα και χορήγησης και ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τον καθορισμό των τελών

(δ) προνοώσι διά την διατήρησιν και βελτίωσιν του επιπέδου της νοσηλευτικής και μαιευτικής εν τη Δημοκρατία

(ε) προνοώσι διά την λειτουργίαν, οργάνωσιν και λειτουργίαν της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και ιδία διά τον καθορισμόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τους όρους εισδοχής των σπουδαστών, την εκλογήν, την πειθαρχίαν, αξιολόγησιν, εξέτασιν, παροχήν πιστοποιητικών ή διπλωμάτων και ο,τιδήποτε άλλο σχετικόν ή παρεμφερές θέμα

(στ) εισάγουν Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Μαίων και Κώδικα Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών και προβλέπουν για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση παράβασής τους.