Διαφύλαξη

23. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, στο Μητρώο Αδειούχων εξ επαγγέλματος βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή στο Μητρώο Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων, δικαιούται να συνεχίσει να ασκεί, το επάγγελμα του.