Αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Συνδέσμου

20.  Το Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας∙

(β) καταρτίζει εσωτερικούς κανόνες με τους οποίους ρυθμίζει τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας επιτροπών και τομέων ειδικότητας ή ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Συνδέσμου∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και της υγείας στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας∙

(ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει -

(i) απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας,

(ii) κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ή δωρεές,

(iii) άλλες επιχορηγήσεις, συνεισφορές και δωρεές ή κληροδοτήματα εκ μέρους οποιουδήποτε μέλους ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου,

(iv) εισοδήματα από τόκους που προέρχονται από την περιουσία του Συνδέσμου,

(v) προϊόντα από εισπράξεις εορτών, λαχείων, διαφόρων εκδηλώσεων και κάθε ποσό εισερχόμενο στο Ταμείο του Συνδέσμου,

(vi) δικαιώματα εγγραφής, συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του Συνδέσμου,

(vii) προϊόντα οιουδήποτε συναπτομένου δανείου,

(viii) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο η οποία ήθελε διατεθεί υπέρ του Συνδέσμου ή εισπραχθεί από αυτόν∙

(στ) συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαίων και σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση∙

(ζ) προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε κρίνει σκόπιμο για υλοποίηση των αναφερομένων στις παραγράφους (α) έως (στ) αρμοδιοτήτων του.