Συνδρομή εις τον Σύνδεσμον

19.-(1)Το Συμβούλιον του Συνδέσμου δύναται να επιβάλη επί των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών ετησίαν συνδρομήν, το ύψος της οποίας καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως του Συνδέσμου.

(2)Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθή δι’ αγωγής και να εισπραχθή ως χρέος οφειλόμενον προς το συμβούλιον του Συνδέσμου και, άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως αυτού προς πληρωμήν της τοιαύτης συνδρομής, ουδείς νοσηλευτής ή μαία δικαιούται να προσέλθη εις οιανδήποτε συνέλευσιν του συνδέσμου συγκαλουμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος δι’ εκλογήν εις το Συμβούλιον του Συνδέσμου, εκτός εάν πληρώση πρώτον την δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέαν υπ’ αυτού συνδρομήν.