Ποινικά αδικήματα και ποιναί

21. Όστις-

(α) Διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέση την εγγραφήν εαυτού ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου ή Δευτέρου Επιπέδου ή εις το Μητρώον Μαιών ή εις το Μητρώον αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή εις το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων ή τον τηρούμενον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23 κατάλογον.

(β) εσκεμμένως και ψευδώς παριστά εαυτόν ως εγγεγραμμένον νοσοκόμον πρώτου ή δευτέρου επιπέδου ή εγγεγραμμένην μαίαν ή εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος Βοηθόν Ιδιωτικών Κλινικών ή εγγεγραμμένον Πρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον ή κάτοχον ειδικής αδείας ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε τίτλον, όνομα, χαρακτηριστικόν ή προσθήκην δι’ ης συνάγεται τούτο,

(γ) ασκεί ή μετέρχεται την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(δ) ων εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου ή εγγεγραμμένη μαία ή εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος Βοηθός Ιδιωτικών Κλινικών ή εγγεγραμμένος Πρακτικός Νοσοκόμος ή Βοηθητικός Νοσοκόμος ή κάτοχος ειδικής αδείας και, ενώ του απηγορεύθη η άσκησις του επαγγέλματος, κατά την διάρκειαν της τοιαύτης απαγορεύσεως ασκεί ή μετέρχεται την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.