Ειδική διάταξη για Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου

25A. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2004, ο Έφορος τηρεί Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου:

Νοείται ότι στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός έξι μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, πρόσωπα τα οποία είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988.