Έναρξις ισχύος

25.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι η ως προείρηται ημερομηνία δεν δύναται να ορισθή αργότερον των εξ μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.