Κατάργησις

24.-(1) Ο περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμος καταργείται.

(2) Άπαντες οι Κανονισμοί οι εκδοθέντες, τα Διατάγματα τα εκδοθέντα και οι διορισμοί οι γενομένοι, δυνάμει του διά του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες, εκδοθέντα ή γενόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα ισχύωσι καθ’ ην έκτασιν δεν είναι αντίθετοι προς τον παρόντα Νόμον.