Μεταβατική διάταξη

23Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1)'του άρθρου 8, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως νοσηλευτής, εφόσον πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 8. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου μαιευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως μαία, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 9. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.