ΜΕΡΟΣ V ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ
Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών.

15. Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, που αποτελείται από όλους του εγγεγραμμένους νοσηλευτές και μαίες, που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, με δικό του έμβλημα που καθορίζεται στο Παράρτημα VII και δική του σφραγίδα που φέρει το εν λόγω έμβλημα.

Συμβούλιον Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων

16.-(1)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ουχί βραδύτερον των τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων, ουχί βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου εν εκάστω δευτέρω επομένω έτει συγκαλεί τακτικήν γενικήν συνέλευσιν απάντων των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών των ασκούντων το επάγγελμα εν τη Δημοκρατία εις χρόνον και τόπον καθοριζόμενον υπ’ αυτού.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων αμελήσει να εκδώσει μέχρι 15 Ιουνίου 1991 ειδοποίηση για την τακτική γενική συνέλευση, που θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 1991 ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Προέδρου τότε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας συγκαλεί τη συνέλευση αυτή.

(2) Περί της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης γενικής συνελεύσεως αποστέλλεται εις άπαντα τα δικαιούμενα, όπως παραστώσιν εις ταύτην και ψηφίσωσιν, πρόσωπα πρόσκλησις αναφέρουσα τον τόπον και χρόνον της τοιαύτης συνελεύσεως. Η τοιαύτη πρόσκλησις αποστέλλεται ουχί περισσότερον των δέκα τεσσάρων και ουχί ολιγώτερον των οκτώ ημερών από της ημερομηνίας της συνελεύσεως:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψις αποστολής προσκλήσεως εις νοσηλευτής ή μαία ή η υπό τινος νοσηλευτή ή μαίας μη λήψις τοιαύτης προσκλήσεως δεν καθιστά ακύρους τας εργασίας της τοιαύτης συνελεύσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι αντί της ως άνω αναφερομένης αποστολής προσκλήσεων δύναται να γίνη δημοσίευσις εις δύο τουλάχιστον ημερησίας πρωϊνάς εφημερίδας τηρουμένης της ως άνω εν τω παρόντι εδαφίω αναφερομένης προθεσμίας.

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή, εν περιπτώσει απουσίας ή ανικανότητος αυτού ή μη υπάρχοντος Προέδρου, μέλος οριζόμενον υπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, τεσσαράκοντα δε εγγεγραμμένοι νοσηλευτών και μαιών, προσωπικώς παρόντες, συνιστώσιν απαρτίαν:

Νοείται ότι, εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η συνέλευσις αναβάλλεται διά την αυτήν ώραν και ημέραν της επομένης εβδομάδος και εις τον αυτόν τόπον, οπότε είκοσι νοσηλευτές ή μαίες παρόντες συνιστώσιν απαρτίαν.

(4) Αι αποφάσεις εφ’ απάντων των θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων νοσηλευτών ή μαίων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Μετά το πέρας της τακτικής γενικής συνέλευσης διεξάγονται εκλογές ανά επαρχία στη βάση κοινού ψηφοδελτίου, αφού προηγουμένως το απερχόμενο Συμβούλιο του Συνδέσμου καθορίσει ανά επαρχία το χρόνο και το χώρο διεξαγωγής του εκλογικού δικαιώματος των μελών:

Νοείται ότι, ο χώρος διεξαγωγής της κάθε επαρχιακής συνέλευσης καθορίζεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σε χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε επαρχία εκλέγει τρία (3) μέλη ως εφορευτική επαρχιακή επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την οικεία επαρχιακή συνέλευση και προτείνεται και εγκρίνεται στην τακτική γενική συνέλευση, τα μέλη της οποίας δεν θα είναι υποψήφιοι για να εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου και η οποία επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εκλογών κατά επαρχία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αποφάσεις των μελών των επαρχιακών εφορευτικών επιτροπών δυνατόν να αμφισβητηθούν γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της τακτικής γενικής συνέλευσης, της οποίας η απόφαση είναι τελική.

(6) Στο Συμβούλιο του Συνδέσμου μετέχει τουλάχιστον ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια γενικής νοσηλευτικής, ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια ψυχιατρικής νοσυλευτικής και μία μαία ή ένας μαιευτής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.

(7) Τακτική γενική συνέλευση διεξάγεται κάθε τέταρτο έτος, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Συνδέσμου και προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή -

(α) δεκατριών (13) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, οι οποίοι θα αποτελούν το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙

(β) έξι (6) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών, που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, ένας (1) νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής και (1) μία  μαία, για να εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης με οποιοδήποτε τρόπο της θέσης στο Συμβούλιο μέλους που υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το Συμβούλιο του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην κενωθείσα θέση τον επιλαχόντα κατά την ως άνω εκλογή, εάν υπάρχει, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, κάποιο άλλο εγγεγραμμένο νοσηλευτή ή μαία, ο οποίος ή η οποία θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίσθηκε.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Συνδέσμου

17.-(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί μέχρι της διενεργείας των επομένων εκλογών.

(2) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού.

(3) Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Συνδέσμου για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία συγκαλείται από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου μέσα σε τριάντα ημέρες από την εκλογή του Συμβουλίου του Συνδέσμου:

Νοείται ότι, αν το γηραιότερο μέλος αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τότε αυτή συγκαλείται από το αμέσως επόμενο γηραιότερο μέλος του Συνδέσμου εντός των αμέσως επομένων τριάντα ημερών:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Συμβούλιο δεν κατορθώσει να καταρτιστεί σε σώμα εντός περιόδου εξήντα ημερών από τις εκλογές, τότε το Συμβούλιο αυτό θα θεωρείται έκπτωτο και συνέρχεται νέα τακτική γενική συνέλευση τη δεύτερη Κυριακή του μήνα, που ακολουθεί τη λήξη της εν λόγω περιόδου των εξήντα ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο όπου είχε διεξαχθεί η γενική συνέλευση που είχε εκλέξει το έκπτωτο Συμβούλιο.

(4) Επτά (7) μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούσιν απαρτίαν.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τας συνεδριάσεις του τοιούτου Συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέση συνεδρίασιν τη εγγράφω αιτήσει πέντε (5) τουλάχιστον μελών αυτού, εν τη οποία καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού εις τας οποίας παρευρίσκεται και, τούτου απόντος ή κωλυομένου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τούτου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση.

(7) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου ρυθμίζει τας εργασίας αυτού, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού και την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθητέαν διαδικασίαν.

Έκτακτος γενική συνέλευσις..

18.-(1)Το Συμβούλιον του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτον γενικήν συνέλευσιν του Συνδέσμου, οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον ή υποχρεωτικώς τη εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγωτέρων των είκοσι.

(2)Εάν το Συμβούλιον του Συνδέσμου εντός τριάκοντα ημερών από της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή εις την προσήκουσαν σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, τεσσαράκοντα νοσηλευτές ή μαίες εκ των υποβαλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσωσιν έκτακτον γενικήν συνέλευσιν.

(3)Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπογράφεται δε υπό των υποβαλόντων ταύτην.

(4)Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), πλην της επιφυλάξεως αυτού, και (4) του άρθρου 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης γενικής συνελεύσεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5)Εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η έκτακτος γενική συνέλευσις διαλύεται.

Συνδρομή εις τον Σύνδεσμον

19.-(1)Το Συμβούλιον του Συνδέσμου δύναται να επιβάλη επί των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών ετησίαν συνδρομήν, το ύψος της οποίας καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως του Συνδέσμου.

(2)Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθή δι’ αγωγής και να εισπραχθή ως χρέος οφειλόμενον προς το συμβούλιον του Συνδέσμου και, άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως αυτού προς πληρωμήν της τοιαύτης συνδρομής, ουδείς νοσηλευτής ή μαία δικαιούται να προσέλθη εις οιανδήποτε συνέλευσιν του συνδέσμου συγκαλουμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος δι’ εκλογήν εις το Συμβούλιον του Συνδέσμου, εκτός εάν πληρώση πρώτον την δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέαν υπ’ αυτού συνδρομήν.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Συνδέσμου

20.  Το Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας∙

(β) καταρτίζει εσωτερικούς κανόνες με τους οποίους ρυθμίζει τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας επιτροπών και τομέων ειδικότητας ή ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Συνδέσμου∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και της υγείας στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας∙

(ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει -

(i) απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας,

(ii) κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ή δωρεές,

(iii) άλλες επιχορηγήσεις, συνεισφορές και δωρεές ή κληροδοτήματα εκ μέρους οποιουδήποτε μέλους ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου,

(iv) εισοδήματα από τόκους που προέρχονται από την περιουσία του Συνδέσμου,

(v) προϊόντα από εισπράξεις εορτών, λαχείων, διαφόρων εκδηλώσεων και κάθε ποσό εισερχόμενο στο Ταμείο του Συνδέσμου,

(vi) δικαιώματα εγγραφής, συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του Συνδέσμου,

(vii) προϊόντα οιουδήποτε συναπτομένου δανείου,

(viii) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο η οποία ήθελε διατεθεί υπέρ του Συνδέσμου ή εισπραχθεί από αυτόν∙

(στ) συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαίων και σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση∙

(ζ) προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε κρίνει σκόπιμο για υλοποίηση των αναφερομένων στις παραγράφους (α) έως (στ) αρμοδιοτήτων του.