Συμβούλιον Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων

16.-(1)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ουχί βραδύτερον των τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων, ουχί βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου εν εκάστω δευτέρω επομένω έτει συγκαλεί τακτικήν γενικήν συνέλευσιν απάντων των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών των ασκούντων το επάγγελμα εν τη Δημοκρατία εις χρόνον και τόπον καθοριζόμενον υπ’ αυτού.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων αμελήσει να εκδώσει μέχρι 15 Ιουνίου 1991 ειδοποίηση για την τακτική γενική συνέλευση, που θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 1991 ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Προέδρου τότε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας συγκαλεί τη συνέλευση αυτή.

(2) Περί της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης γενικής συνελεύσεως αποστέλλεται εις άπαντα τα δικαιούμενα, όπως παραστώσιν εις ταύτην και ψηφίσωσιν, πρόσωπα πρόσκλησις αναφέρουσα τον τόπον και χρόνον της τοιαύτης συνελεύσεως. Η τοιαύτη πρόσκλησις αποστέλλεται ουχί περισσότερον των δέκα τεσσάρων και ουχί ολιγώτερον των οκτώ ημερών από της ημερομηνίας της συνελεύσεως:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψις αποστολής προσκλήσεως εις νοσηλευτής ή μαία ή η υπό τινος νοσηλευτή ή μαίας μη λήψις τοιαύτης προσκλήσεως δεν καθιστά ακύρους τας εργασίας της τοιαύτης συνελεύσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι αντί της ως άνω αναφερομένης αποστολής προσκλήσεων δύναται να γίνη δημοσίευσις εις δύο τουλάχιστον ημερησίας πρωϊνάς εφημερίδας τηρουμένης της ως άνω εν τω παρόντι εδαφίω αναφερομένης προθεσμίας.

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή, εν περιπτώσει απουσίας ή ανικανότητος αυτού ή μη υπάρχοντος Προέδρου, μέλος οριζόμενον υπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, τεσσαράκοντα δε εγγεγραμμένοι νοσηλευτών και μαιών, προσωπικώς παρόντες, συνιστώσιν απαρτίαν:

Νοείται ότι, εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η συνέλευσις αναβάλλεται διά την αυτήν ώραν και ημέραν της επομένης εβδομάδος και εις τον αυτόν τόπον, οπότε είκοσι νοσηλευτές ή μαίες παρόντες συνιστώσιν απαρτίαν.

(4) Αι αποφάσεις εφ’ απάντων των θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων νοσηλευτών ή μαίων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Μετά το πέρας της τακτικής γενικής συνέλευσης διεξάγονται εκλογές ανά επαρχία στη βάση κοινού ψηφοδελτίου, αφού προηγουμένως το απερχόμενο Συμβούλιο του Συνδέσμου καθορίσει ανά επαρχία το χρόνο και το χώρο διεξαγωγής του εκλογικού δικαιώματος των μελών:

Νοείται ότι, ο χώρος διεξαγωγής της κάθε επαρχιακής συνέλευσης καθορίζεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σε χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε επαρχία εκλέγει τρία (3) μέλη ως εφορευτική επαρχιακή επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την οικεία επαρχιακή συνέλευση και προτείνεται και εγκρίνεται στην τακτική γενική συνέλευση, τα μέλη της οποίας δεν θα είναι υποψήφιοι για να εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου και η οποία επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εκλογών κατά επαρχία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αποφάσεις των μελών των επαρχιακών εφορευτικών επιτροπών δυνατόν να αμφισβητηθούν γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της τακτικής γενικής συνέλευσης, της οποίας η απόφαση είναι τελική.

(6) Στο Συμβούλιο του Συνδέσμου μετέχει τουλάχιστον ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια γενικής νοσηλευτικής, ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια ψυχιατρικής νοσυλευτικής και μία μαία ή ένας μαιευτής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.

(7) Τακτική γενική συνέλευση διεξάγεται κάθε τέταρτο έτος, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Συνδέσμου και προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή -

(α) δεκατριών (13) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, οι οποίοι θα αποτελούν το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙

(β) έξι (6) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών, που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, ένας (1) νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής και (1) μία  μαία, για να εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης με οποιοδήποτε τρόπο της θέσης στο Συμβούλιο μέλους που υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το Συμβούλιο του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην κενωθείσα θέση τον επιλαχόντα κατά την ως άνω εκλογή, εάν υπάρχει, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, κάποιο άλλο εγγεγραμμένο νοσηλευτή ή μαία, ο οποίος ή η οποία θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίσθηκε.