Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Συνδέσμου

17.-(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί μέχρι της διενεργείας των επομένων εκλογών.

(2) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού.

(3) Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Συνδέσμου για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία συγκαλείται από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου μέσα σε τριάντα ημέρες από την εκλογή του Συμβουλίου του Συνδέσμου:

Νοείται ότι, αν το γηραιότερο μέλος αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τότε αυτή συγκαλείται από το αμέσως επόμενο γηραιότερο μέλος του Συνδέσμου εντός των αμέσως επομένων τριάντα ημερών:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Συμβούλιο δεν κατορθώσει να καταρτιστεί σε σώμα εντός περιόδου εξήντα ημερών από τις εκλογές, τότε το Συμβούλιο αυτό θα θεωρείται έκπτωτο και συνέρχεται νέα τακτική γενική συνέλευση τη δεύτερη Κυριακή του μήνα, που ακολουθεί τη λήξη της εν λόγω περιόδου των εξήντα ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο όπου είχε διεξαχθεί η γενική συνέλευση που είχε εκλέξει το έκπτωτο Συμβούλιο.

(4) Επτά (7) μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούσιν απαρτίαν.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τας συνεδριάσεις του τοιούτου Συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέση συνεδρίασιν τη εγγράφω αιτήσει πέντε (5) τουλάχιστον μελών αυτού, εν τη οποία καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού εις τας οποίας παρευρίσκεται και, τούτου απόντος ή κωλυομένου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τούτου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση.

(7) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου ρυθμίζει τας εργασίας αυτού, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού και την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθητέαν διαδικασίαν.