Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών.

15. Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, που αποτελείται από όλους του εγγεγραμμένους νοσηλευτές και μαίες, που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, με δικό του έμβλημα που καθορίζεται στο Παράρτημα VII και δική του σφραγίδα που φέρει το εν λόγω έμβλημα.