Έκτακτος γενική συνέλευσις..

18.-(1) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτον γενικήν συνέλευσιν του Συνδέσμου, οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον ή υποχρεωτικώς τη εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγωτέρων των είκοσι.

(2) Εάν το Συμβούλιον του Συνδέσμου εντός τριάκοντα ημερών από της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή εις την προσήκουσαν σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, τεσσαράκοντα νοσοκόμοι εκ των υποβαλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσωσιν έκτακτον γενικήν συνέλευσιν.

(3) Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπογράφεται δε υπό των υποβαλόντων ταύτην.

(4) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), πλην της επιφυλάξεως αυτού, και (4) του άρθρου 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης γενικής συνελεύσεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η έκτακτος γενική συνέλευσις διαλύεται.