ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Νόμος του 1968.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“εμπορικόν και βιομηχανικόν επιμελητήριον” σημαίνει την ένωσιν εμπόρων και βιομηχάνων ωρισμένης περιφερείας ήτις αποτελούσα νομικόν πρόσωπον αποσκοπεί κυρίως την εντός των ορίων των γενικών συμφερόντων της Δημοκρατίας και της οικονομίας αυτής, προστασίαν και προαγωγήν του εμπορίου και βιομηχανίας της περιφερείας δι’ ην τούτο συνιστάται και εν γένει την άσκησιν των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων·

“επιμελητήριον” σημαίνει εμπορικόν και βιομηχανικόν επιμελητήριον·

“περιφέρεια” σημαίνει την τοπικήν περιφέρειαν διά την οποίαν συνιστάται και λειτουργεί το επιμελητήριον·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Επιμελητήριο

3.-(1) Ο Υπουργός, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τας περιφερείας εν εκάστη των οποίων ιδρύεται και λειτουργεί, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 9, εν επιμελητήριον εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενον ως “τοπικόν επιμελητήριον”:

Νοείται ότι η εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας αποτελεί την διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εδαφικήν περιφέρειαν του παγκυπρίου εμπορικού επιμελητηρίου καλουμένου “Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου”.

(2) Το Κυπριακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον σύγκειται εξ απάντων των τοπικών επιμελητηρίων ως τακτικών μελών και εκ τοιούτων άλλων τακτικών ή επιτίμων μελών ως ήθελε καθορισθή. Τα της εκπροσωπήσεως των τοπικών επιμελητηρίων εν τω Κυπριακώ Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω θέλουσι καθορισθή.

Ίδρυσις επιμελητηρίου

4.-(1) Δι’ ίδρυσιν επιμελητηρίου απαιτείται ιδρυτική πράξις και καταστατικόν τούτου περιέχοντα τας καθωρισμένας λεπτομερείας.

(2) Η ίδρυσις επιμελητηρίου γίνεται διά διατάγματος του Υπουργού εκδιδομένου τη αιτήσει υπό ή εκ μέρους του συσταθησομένου επιμελητηρίου, δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και ορίζοντος την επωνυμίαν και την εντός της οριζομένης περιφερείας ίδρυσιν αυτού και περιέχοντος οιασδήποτε άλλας λεπτομερείας ήθελον καθορισθή.

(3) Η αίτησις υποβάλλεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον και περιέχει τας καθωρισμένας λεπτομερείας. Αύτη δέον να συνοδεύηται υπό της ιδρυτικής πράξεως του επιμελητηρίου και του καταστατικού αυτού και οιουδήποτε άλλου εγγράφου ως ήθελε καθορισθή.

(4) Άμα τη δημοσιεύσει του διατάγματος του αναφερομένου εις το εδάφιον (1) εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας το επιμελητήριον καθίσταται νομικόν πρόσωπον κτώμενον πάσας τας ιδιότητας νομικών προσώπων.

Μέλη επιμελητηρίου

5.-(1) Επιμελητήριον συνιστάται εκ τακτικών και επιτίμων μελών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), τακτικά μέλη του επιμελητηρίου δύνανται να είναι οι εντός της περιφερείας έμποροι και βιομήχανοι συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών των εχόντων καθαρώς εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος των εχόντων την έδραν αυτών εντός της περιφερείας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξη ωρισμένους σκοπούς ως μη αποτελούντας εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(3) Οργανισμός εγγραφείς δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου δεν δύναται να είναι τακτικόν μέλος επιμελητηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των τακτικών μελών θέλουσι καθορισθή.

(5) Επίτιμα μέλη επιμελητηρίου εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού πρόσωπα διακριθέντα εις τον δημόσιον βίον, το εμπόριον, την βιομηχανίαν ή τα οικονομικά ή έχοντα προσφέρει ειδικάς υπηρεσίας εις τινα εξ αυτών. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται εις τας υποχρεώσεις των τακτικών μελών απολαύουσιν όμως πάντων των δικαιωμάτων αυτών πλην του δικαιώματος ψήφου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Εξουσίαι και υποχρεώσεις επιμελητηρίων

6. Τα Επιμελητήρια ασκούσι πάσαν εις αυτά ανατιθεμένην υπό παντός ετέρου εν ισχύϊ νόμου αρμοδιότητα και ειδικώτερον ασκούν τας κάτωθι λειτουργίας-

(α) φροντίζουσι διά την ανάπτυξιν και προώθησιν του εμπορίου και βιομηχανίας ειδικώς της περιφερείας αυτών και γενικώτερον της Δημοκρατίας και προβαίνουσιν εις την εκτέλεσιν πάσης ενεργείας διευκολυνούσης τας εμπορικάς συναλλαγάς και ενθαρρυνούσης και προωθούσης νέας εμπορικάς και βιομηχανικάς επιχειρήσεις·

(β) μελετώσι, είτε οίκοθεν είτε τη προσκλήσει του Υπουργού, παν ζήτημα συνεχόμενον με το εμπόριον ή την βιομηχανίαν αμέσως ή εμμέσως, και συλλέγουσι πληροφορίας ή στατιστικάς και παρέχουν ταύτας προς το Υπουργόν·

(γ) εκφράζουσιν απόψεις και υποβάλλουσιν εισηγήσεις προς τον Υπουργόν είτε οίκοθεν είτε προσκλήσει αυτού επί νομοσχεδίων και δευτερογενούς νομοθεσίας σχετιζομένων προς το εμπόριον και την βιομηχανίαν και επί παντός μέτρου ή ζητήματος θίγοντος τα συμφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας ή των επαγγελμάτων·

(δ) βεβαιούσι τας υπογραφάς των εμπόρων και βιομηχάνων μελών του Επιμελητηρίου, εκδίδουσι πιστοποιητικά προελεύσεως, θεωρούσι τιμολόγια και προβαίνουσιν εις δειγματοληψίαν και εις την έκδοσιν οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού αφορώντος εις την εξαγωγήν προϊόντων εις την αλλοδαπήν·

(ε) αναλαμβάνουσι, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και τηρουμένων των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου περί Διαιτησίας τον διά διαιτησίας ή συμβιβασμού διακανονισμόν εμπορικών διαφορών και προς τον σκοπόν τούτον προβαίνουσιν εις τον διορισμόν ειδικών προσώπων ή δειγματοληπτών·

(στ) παρέχουσιν εμπιστευτικάς πληροφορίας εν σχέσει με τα μέσα και το ήθος των εμπόρων ή βιομηχάνων μελών αυτών·

(ζ) κατόπιν αδείας του Υπουργού αναλαμβάνουσι την οργάνωσιν εμπορικών ή βιομηχανικών εκθέσεων ή συμμετοχήν εις διεθνείς τοιαύτας, την διοίκησιν εμπορικών κέντρων, γενικών αποθηκών, αιθουσών δημοπρασιών, χημικών εργαστηρίων και αναλύσεων και εξετάσεων εμπορευμάτων·

(η) επιβάλλουσι και εισπράττουσι τα καθωρισμένα δικαιώματα διά πάσαν βεβαίωσιν, θεώρησιν ή έκδοσιν οιουδήποτε πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και διά την διεξαγωγήν διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών ή δειγματοληψιών·

(θ) δανείζονται και εξασφαλίζουσι δάνεια, υπό τοιούτους όρους οίους ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός, διά την αντιμετώπισιν εκτάκτων δαπανών απαιτουμένων προς άσκησιν των λειτουργιών αυτών·

(ι) αναλαμβάνουσι την οργάνωσιν και διοίκησιν εορτών ή πανηγύρεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετιζομένων με το εμπόριον και την βιομηχανίαν·

(ια) ασκούσι γενικώς πάσαν άλλην αρμοδιότητα παρεμπιπτούσης ή συναφούς φύσεως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Επιπρόσθετοι εξουσίαι επιμελητηρίων

7.-(1) Τα επιμελητήρια δύνανται να ενώνται μετ’ αλλήλων εις ομοσπονδίας, συνέδρια και συνελεύσεις ή να μετέχωσι τούτων, να συνιστώσιν επιτροπάς, εκθέσεις ή διαρκείς συνδέσμους προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων τοπικών ή γενικών της δικαιοδοσίας των.

(2) Τα επιμελητήρια ενημερώνουσι τον Υπουργόν περί παντός καθωρισμένου ζητήματος αφορώντος εις την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτών και υποβάλλουσι προς αυτόν ετησίαν έκθεσιν των πεπραγμένων υπ’ αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον, αφού λάβη τας απόψεις των επιμελητηρίων, εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως τοιούτων Κανονισμών αι διατάξεις αι αφορώσαι εις εγγραφήν εταιρειών άνευ της λέξεως Λτδ. συμφώνως προς τον περί Εταιρειών Νόμον και αι διατάξεις τούτων αι αφορώσαι εν γένει εις την λειτουργίαν, εκκαθάρισιν και διάλυσιν τοιούτων εταιρειών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει τούτου καθορίζουσι παν ό,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου δέον ή επιτρέπεται όπως καθορισθή.

Ο παρών Νόμος θα διέπη πάντα τα επιμελητήρια

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου ουδέν επιμελητήριον θα ιδρυθή ή θα λειτουργήση ειμή επί τη βάσει των διατάξεων αυτού.

(2) Το κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενον και λειτουργούν Κυπριακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον θα εξακολουθή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λειτουργούν ως παγκύπριον εμπορικόν επιμελητήριον ως εάν είχεν ιδρυθή επί τη βάσει του παρόντος Νόμου και παν άλλο επιμελητήριον, υφιστάμενον και λειτουργούν κατά την αυτήν ημερομηνίαν, θα εξακολουθή λειτουργούν ως τοπικόν επιμελητήριον εντός της υπό του Υπουργού καθορισθησομένης δι’ αυτό περιφερείας, ως εάν είχεν ιδρυθή επί τη βάσει του παρόντος Νόμου.