Ίδρυσις επιμελητηρίου

4.-(1) Δι’ ίδρυσιν επιμελητηρίου απαιτείται ιδρυτική πράξις και καταστατικόν τούτου περιέχοντα τας καθωρισμένας λεπτομερείας.

(2) Η ίδρυσις επιμελητηρίου γίνεται διά διατάγματος του Υπουργού εκδιδομένου τη αιτήσει υπό ή εκ μέρους του συσταθησομένου επιμελητηρίου, δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και ορίζοντος την επωνυμίαν και την εντός της οριζομένης περιφερείας ίδρυσιν αυτού και περιέχοντος οιασδήποτε άλλας λεπτομερείας ήθελον καθορισθή.

(3) Η αίτησις υποβάλλεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον και περιέχει τας καθωρισμένας λεπτομερείας. Αύτη δέον να συνοδεύηται υπό της ιδρυτικής πράξεως του επιμελητηρίου και του καταστατικού αυτού και οιουδήποτε άλλου εγγράφου ως ήθελε καθορισθή.

(4) Άμα τη δημοσιεύσει του διατάγματος του αναφερομένου εις το εδάφιον (1) εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας το επιμελητήριον καθίσταται νομικόν πρόσωπον κτώμενον πάσας τας ιδιότητας νομικών προσώπων.