Επιμελητήριο

3.-(1) Ο Υπουργός, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τας περιφερείας εν εκάστη των οποίων ιδρύεται και λειτουργεί, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 9, εν επιμελητήριον εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενον ως “τοπικόν επιμελητήριον”:

Νοείται ότι η εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας αποτελεί την διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εδαφικήν περιφέρειαν του παγκυπρίου εμπορικού επιμελητηρίου καλουμένου “Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου”.

(2) Το Κυπριακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον σύγκειται εξ απάντων των τοπικών επιμελητηρίων ως τακτικών μελών και εκ τοιούτων άλλων τακτικών ή επιτίμων μελών ως ήθελε καθορισθή. Τα της εκπροσωπήσεως των τοπικών επιμελητηρίων εν τω Κυπριακώ Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω θέλουσι καθορισθή.