Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“εμπορικόν και βιομηχανικόν επιμελητήριον” σημαίνει την ένωσιν εμπόρων και βιομηχάνων ωρισμένης περιφερείας ήτις αποτελούσα νομικόν πρόσωπον αποσκοπεί κυρίως την εντός των ορίων των γενικών συμφερόντων της Δημοκρατίας και της οικονομίας αυτής, προστασίαν και προαγωγήν του εμπορίου και βιομηχανίας της περιφερείας δι’ ην τούτο συνιστάται και εν γένει την άσκησιν των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων·

“επιμελητήριον” σημαίνει εμπορικόν και βιομηχανικόν επιμελητήριον·

“περιφέρεια” σημαίνει την τοπικήν περιφέρειαν διά την οποίαν συνιστάται και λειτουργεί το επιμελητήριον·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.