Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Νόμος του 1968.