Μέλη επιμελητηρίου

5.-(1) Επιμελητήριον συνιστάται εκ τακτικών και επιτίμων μελών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), τακτικά μέλη του επιμελητηρίου δύνανται να είναι οι εντός της περιφερείας έμποροι και βιομήχανοι συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών των εχόντων καθαρώς εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος των εχόντων την έδραν αυτών εντός της περιφερείας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξη ωρισμένους σκοπούς ως μη αποτελούντας εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(3) Οργανισμός εγγραφείς δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου δεν δύναται να είναι τακτικόν μέλος επιμελητηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των τακτικών μελών θέλουσι καθορισθή.

(5) Επίτιμα μέλη επιμελητηρίου εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού πρόσωπα διακριθέντα εις τον δημόσιον βίον, το εμπόριον, την βιομηχανίαν ή τα οικονομικά ή έχοντα προσφέρει ειδικάς υπηρεσίας εις τινα εξ αυτών. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται εις τας υποχρεώσεις των τακτικών μελών απολαύουσιν όμως πάντων των δικαιωμάτων αυτών πλην του δικαιώματος ψήφου.