Εξουσίαι και υποχρεώσεις επιμελητηρίων

6. Τα Επιμελητήρια ασκούσι πάσαν εις αυτά ανατιθεμένην υπό παντός ετέρου εν ισχύϊ νόμου αρμοδιότητα και ειδικώτερον ασκούν τας κάτωθι λειτουργίας-

(α) φροντίζουσι διά την ανάπτυξιν και προώθησιν του εμπορίου και βιομηχανίας ειδικώς της περιφερείας αυτών και γενικώτερον της Δημοκρατίας και προβαίνουσιν εις την εκτέλεσιν πάσης ενεργείας διευκολυνούσης τας εμπορικάς συναλλαγάς και ενθαρρυνούσης και προωθούσης νέας εμπορικάς και βιομηχανικάς επιχειρήσεις·

(β) μελετώσι, είτε οίκοθεν είτε τη προσκλήσει του Υπουργού, παν ζήτημα συνεχόμενον με το εμπόριον ή την βιομηχανίαν αμέσως ή εμμέσως, και συλλέγουσι πληροφορίας ή στατιστικάς και παρέχουν ταύτας προς το Υπουργόν·

(γ) εκφράζουσιν απόψεις και υποβάλλουσιν εισηγήσεις προς τον Υπουργόν είτε οίκοθεν είτε προσκλήσει αυτού επί νομοσχεδίων και δευτερογενούς νομοθεσίας σχετιζομένων προς το εμπόριον και την βιομηχανίαν και επί παντός μέτρου ή ζητήματος θίγοντος τα συμφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας ή των επαγγελμάτων·

(δ) βεβαιούσι τας υπογραφάς των εμπόρων και βιομηχάνων μελών του Επιμελητηρίου, εκδίδουσι πιστοποιητικά προελεύσεως, θεωρούσι τιμολόγια και προβαίνουσιν εις δειγματοληψίαν και εις την έκδοσιν οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού αφορώντος εις την εξαγωγήν προϊόντων εις την αλλοδαπήν·

(ε) αναλαμβάνουσι, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και τηρουμένων των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου περί Διαιτησίας τον διά διαιτησίας ή συμβιβασμού διακανονισμόν εμπορικών διαφορών και προς τον σκοπόν τούτον προβαίνουσιν εις τον διορισμόν ειδικών προσώπων ή δειγματοληπτών·

(στ) παρέχουσιν εμπιστευτικάς πληροφορίας εν σχέσει με τα μέσα και το ήθος των εμπόρων ή βιομηχάνων μελών αυτών·

(ζ) κατόπιν αδείας του Υπουργού αναλαμβάνουσι την οργάνωσιν εμπορικών ή βιομηχανικών εκθέσεων ή συμμετοχήν εις διεθνείς τοιαύτας, την διοίκησιν εμπορικών κέντρων, γενικών αποθηκών, αιθουσών δημοπρασιών, χημικών εργαστηρίων και αναλύσεων και εξετάσεων εμπορευμάτων·

(η) επιβάλλουσι και εισπράττουσι τα καθωρισμένα δικαιώματα διά πάσαν βεβαίωσιν, θεώρησιν ή έκδοσιν οιουδήποτε πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και διά την διεξαγωγήν διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών ή δειγματοληψιών·

(θ) δανείζονται και εξασφαλίζουσι δάνεια, υπό τοιούτους όρους οίους ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός, διά την αντιμετώπισιν εκτάκτων δαπανών απαιτουμένων προς άσκησιν των λειτουργιών αυτών·

(ι) αναλαμβάνουσι την οργάνωσιν και διοίκησιν εορτών ή πανηγύρεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετιζομένων με το εμπόριον και την βιομηχανίαν·

(ια) ασκούσι γενικώς πάσαν άλλην αρμοδιότητα παρεμπιπτούσης ή συναφούς φύσεως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα.