Επιπρόσθετοι εξουσίαι επιμελητηρίων

7.-(1) Τα επιμελητήρια δύνανται να ενώνται μετ’ αλλήλων εις ομοσπονδίας, συνέδρια και συνελεύσεις ή να μετέχωσι τούτων, να συνιστώσιν επιτροπάς, εκθέσεις ή διαρκείς συνδέσμους προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων τοπικών ή γενικών της δικαιοδοσίας των.

(2) Τα επιμελητήρια ενημερώνουσι τον Υπουργόν περί παντός καθωρισμένου ζητήματος αφορώντος εις την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτών και υποβάλλουσι προς αυτόν ετησίαν έκθεσιν των πεπραγμένων υπ’ αυτών.